Κατάλογος Μαθημάτων Κατεύθυνσης Μαθηματικών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Μαθηματικών, οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
ΜΕΜ-100 Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί 6 7
ΜΕΜ-101 Απειροστικός Λογισμός Ι 6 8
ΜΕΜ-103 Θεμέλια των Μαθηματικών 6 7
ΜΕΜ-104 Γλώσσα Προγραμματισμού Ι 6 7
ΜΕΜ-105 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 6 8
ΜΕΜ-106 Γραμμική Άλγεβρα Ι 6 8
ΜΕΜ-108 Aπειροστικός Λογισμός ΙΙΙ 6 8
ΜΕΜ-109 Φυσική Ι 6 7
ΜΕΜ-112 Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα 6 8
ΜΕΜ-211 Ανάλυση Ι 6 7
ΜΕΜ-212 Ανάλυση ΙI 6 8
ΜΕΜ-221 Άλγεβρα Ι 6 8
ΜΕΜ-222 Άλγεβρα ΙI 6 7
ΜΕΜ-261 Θεωρία Πιθανοτήτων 6 8
ΜΕΜ-271 Διαφορικές Εξισώσεις 6 7

Μαθήματα Κορμού (Κατηγορίες Κ1-Κ8)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Κατηγορία Κ1
ΜΕΜ-213 Μιγαδική Ανάλυση 4 8
ΜΕΜ-214 Πραγματική Ανάλυση 4 8
ΜΕΜ-215 Συναρτησιακή Ανάλυση 4 8
ΜΕΜ-216 Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών 4 8
ΜΕΜ-217 Αρμονική Ανάλυση 4 8
Κατηγορία Κ2
ΜΕΜ-223 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 4 8
ΜΕΜ-224 Θεωρία Oμάδων 4 8
ΜΕΜ-225 Αλγεβρική Γεωμετρία 4 8
ΜΕΜ-226 Θεωρία Δακτυλίων και Μodules 4 8
ΜΕΜ-227 Θεωρία Σωμάτων 4 8
Κατηγορία Κ3
ΜΕΜ-231 Διαφορική Γεωμετρία 4 8
ΜΕΜ-232 Τοπολογία 4 8
ΜΕΜ-233 Γεωμετρία 4 8
ΜΕΜ-234 Γεωμετρική Tοπολογία 4 8
Κατηγορία Κ4
ΜΕΜ-241 Διακριτά Μαθηματικά 4 8
ΜΕΜ-242 Θεωρία Συνόλων 4 8
ΜΕΜ-243 Λογική 4 8
ΜΕΜ-244 Εφαρμοσμένη Άλγεβρα 4 8
ΜΕΜ-245 Εισαγωγή στην Κρυπτολογία 4 8
Κατηγορία Κ5
ΜΕΜ-251 Αριθμητική Ανάλυση 6 8
ΜΕΜ-252 Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων 6 8
ΜΕΜ-253 Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων 6 8
ΜΕΜ-254 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα 6 8
ΜΕΜ-255 Θεωρία Προσέγγισης και Εφαρμογές 6 8
Κατηγορία Κ6
ΜΕΜ-262 Παραμετρική Στατιστική 6 8
ΜΕΜ-263 Στοχαστικές Ανελίξεις 4 8
ΜΕΜ-264 Eφαρμοσμένη Στατιστική 6 8
Κατηγορία Κ7
ΜΕΜ-272 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 4 8
ΜΕΜ-273 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 4 8
ΜΕΜ-274 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 4 8
ΜΕΜ-276 Λογισμός Μεταβολών 4 8
Κατηγορία Κ8
ΜΕΜ-278 Δυναμική Μετεωρολογία 4 8
ΜΕΜ-279 Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 4 8
ΜΕΜ-281 Θεωρία Ρευστών 4 8
ΜΕΜ-282 Μαθηματική Μοντελοποίηση 4 8
ΜΕΜ-283 Μαθηματικά Μοντέλα Κλασικής Φυσικής 4 8
ΜΕΜ-284 Κυματική Διάδοση 4 8
ΜΕΜ-287 Μαθηματική Θεωρία Υλικών 4 8
ΜΕΜ-289 Μαθηματική Βιολογία 4 8
ΜΕΜ-290 Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού 6 8
ΜΕΜ-291 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων 6 8
ΜΕΜ-292 Δομές Δεδομένων 6 8
ΜΕΜ-293 Θεωρία Bελτιστοποίησης 4 8
ΜΕΜ-294 Παράλληλοι Υπολογισμοί 6 8
ΜΕΜ-295 Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου 4 8
ΜΕΜ-297 Θεωρία Παιγνίων 4 8

Μαθήματα Επιλογής, Μαθηματικού Περιεχομένου

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
ΜΕΜ-107 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙI 6 7
ΜΕΜ-203 Ευκλείδεια Γεωμετρία και η Διδακτική της 4 8
ΜΕΜ-204 Θεωρία Αριθμών 4 8
ΜΕΜ-205 Περιγραφική Στατιστική 5 8
ΜΕΜ-206 Ιστορία των Μαθηματικών και η Χρήση της στη Διδακτική τους 4 8
ΜΕΜ-207 Διδακτική της Ανάλυσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 3 6
ΜΕΜ-208 Διδακτική της Άλγεβρας και Αναλυτικής Γεωμετρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 3 6
ΜΕΜ-209 Η Μαθηματική Μοντελοποίηση στην Εκπαίδευση 3 6
ΜΕΜ-280 Φυσική ΙΙ 4 8

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, μη Μαθηματικού Περιεχομένου

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
ΜΕΜ-311 Αγγλικά - Μαθηματική Ορολογία Ι 4 4
ΜΕΜ-312 Αγγλικά - Μαθηματική Ορολογία ΙI 4 4
ΜΕΜ-321 Διδακτική Μαθηματικών 3 6
ΜΕΜ-322 Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών 3 6
ΜΕΜ-331 Εργαστήριο Γλώσσας Προγραμματισμού 4 6
ΜΕΜ-341 Οικονομική Θεωρία Ι 3 6
ΜΕΜ-342 Οικονομική Θεωρία ΙI 3 6
ΜΕΜ-343 Eπιχειρηματικότητα και Καινοτομία 3 6
ΜΕΜ-344 Διεθνή Οικονομικά 3 6