Κατατακτήριες εξετάσεις

Σύμφωνα με το ν. 4186/17-09-2013 (άρθρο 57), από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, η επιλογή για κατάταξη πτυχιούχων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Η κατάταξη αφορά σε κατόχους τίτλου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και στα τρία μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.  Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις. Προς το παρόν δεν έχει προβλεφθεί κάτι σχετικό όσον αφορά στο Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Π.Κ.

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου για το Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Π.Κ. που είναι τετραετούς φοίτησης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Δικαιολογητικά - Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

 1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (υπόψιν: κας Μαρίας Τσιμενίδη, mtsimen@uoc.gr) κατά το χρονικό διάστημα 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 2. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (το οποίο πρέπει να αιτηθείτε να σταλεί σε εμάς ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης)
  Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από το Τμήμα υποδοχής του Πανεπιστημίου τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων

Στις εξετάσεις για κατάταξη πτυχιούχων και στις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος, θα εξετάζονται τα παρακάτω μαθήματα, ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατάταξη.

1ο εξάμηνο

Η επιτυχία στις Κατατακτήριες Εξετάσεις σε αυτά τα μαθήματα συνεπάγεται την αναγνώριση των μαθημάτων ΜΕΜ101 Απειροστικός Λογισμός Ι και MΕΜ112 Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα του Προγράμματος Σπουδών.

3ο εξάμηνο

Η επιτυχία στις Κατατακτήριες Εξετάσεις σε αυτά τα μαθήματα συνεπάγεται την αναγνώριση των αντίστοιχων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.

Δεν θα γίνονται εξετάσεις για κατάταξη στο 5ο ή το 7ο εξάμηνο.

Παλαιότερα θέματα κατακτήριων εξετάσεων.