Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Το Τμημα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ειναι το πρώτο τμήμα με αντικείμενο τα μαθηματικά του οποίου το πρόγραμμα σπουδών (και των δυο κατευθύνσεων) δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να αποκτησουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια μετά την επιτυχή παρακολουθηση μιας σειράς μαθημάτων επιλογής τα οποία αναγνωρίζονται ως μέρος των μαθημάτων που απαιτούνται για την απονομή πτυχίου. Η παιδαγωγική και διακτική επάρκεια θα είναι απαραίτητο προσόν για την απασχόληση και το διορισμό στη μέση εκπαίδευση σε όσουν έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εφεξής.

Διαβάστε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας η οποία προβλέπει την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2015-2016 και εφεξής, του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μια από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
  2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
  3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση,

οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως από το Τμήμα. Μαθήματα των παραπάνω θεματικών περιοχών εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση πτυχίου.

Διαβάστε επίσης την σύντομη περίληψη της σχετικής νομοθεσίας που συντάχθηκε από το Τμήμα.

Δείτε τα μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3848/2010 (άρθρ. 2, παρ. 3β), 4186/2013 (αρθρ. 22, παρ. β) και της εγκυκλίου 46820/Δ1/15-04-2011, αναφορικά με την κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.