Το πρόγραμμα ERASMUS

Το πρόγραμμα ERASMUS χρηματοδοτεί φοιτητές και αποφοίτους σε πολλές δράσεις:

Συντονιστής: Σταύρος Κομηνέας
Διοικητική υποστήριξη: Ευγενία Σκουντάκη (Γραφείο Διεθνών Σχέσεων)

Διαδικασία

Διερευνητική φάση: Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να συμβουλευθεί (α) την παρούσα ιστοσελίδα, (β) τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο ERASMUS, (γ) τον σύμβουλο καθηγητή του (δ) το γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΠΚ, σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται και για καθοδήγηση στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο. Οι συνεννοήσεις γίνονται μέσα στο χειμερινό εξάμηνο, και οι αιτήσεις συνήθως μέσα στον Μάρτιο, ώστε ο φοιτητής να μετακινηθεί στο εξωτερικό το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο του επομένου ακαδημαϊκού έτους. Δείτε τα ιεραρχημένα κριτήρια επιλογής.

Διαδικασία αιτήσεων και επιλογής, πρώτη φάση: Ο φοιτητής κάνει έρευνα στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και μετά συμπληρώνει αίτηση στο γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, δηλώνοντας τα πανεπιστήμια της προτίμησής του (συνήθως εντός του Μαρτίου).
Διαδικασία αιτήσεων και επιλογής, δεύτερη φάση: Ο φοιτητής κάνει έρευνα για τα προσφερόμενα μαθήματα στο πανεπιστήμιο της προτίμησής του. Συμβουλεύεται τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και συντάσσει το learning agreement (δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών του), το οποίο υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο (έτσι κατοχυρώνεται η αναγνώριση των μαθημάτων που θα περάσει ο φοιτητής). Η προετοιμασία περιλαμβάνει επίσης την επαφή με το ξένο πανεπιστήμιο για να προετοιμαστεί το θέμα της διαμονής και πιθανόν για να πάρακολουθήσει ο φοιτητής μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας αμέσως πριν την περίοδο των σπουδών.

Αξιολόγηση: Μετά το τέλος των σπουδών ο φοιτητής παραλαμβάνει την αναλυτική του βαθμολογία από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Κατατίθεται στη γραμματεία (α) αίτηση του φοιτητή για αναγνώριση των μαθημάτων (β) η αναλυτική βαθμολογία του ξένου πανεπιστημίου και (γ) γίνεται πράξη αναγνώρισης των μαθημάτων και αντιστοίχιση της βαθμολογίας από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο. Για να γίνει θετική αξιολόγηση της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό θα πρέπει (α) να είναι θετική η αξιολόγηση από το ξένο πανεπιστήμιο (εάν υπάρχει τέτοια) και (β) να έχει επιτύχει ο φοιτητής έναν ελάχιστο αριθμό ects και μαθημάτων (ενδεικτικά: τουλάχιστον 15 ects).

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια

Κάθε Τμήμα του πανεπιστημίου έχει κάνει συμφωνίες συνεργασίας με ευρωπαϊκά ιδρύματα σε πολλές χώρες. Οι συμφωνίες συνεργασίας του ΤΜΕΜ αναφέρονται παρακάτω. Συνεργασία με άλλα ιδρύματα θα εξετασθεί κατά περίπτωση.

Γερμανία-Αυστρία

Γαλλία

Ισπανία-Πορτογαλία

Υπόλοιπη Ευρώπη

Σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες και συνδέσμους μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους.