Μεταπτυχιακές σπουδές

Παλαιότερα εξάμηνα

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με σκοπό την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος.

Σήμερα, διαθέτει τρία αναγνωρισμένα και διακριτά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το πρόγραμμα «Μαθηματικά και Εφαρμογές», το πρόγραμμα «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά» και το πρόγραμμα «Μαθηματικά και Εκπαίδευση». Συμμετέχει επίσης, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οπτική και Όραση» με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ «Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική-Στατιστική Μάθηση» με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

ΠΜΣ «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» (ΦΕΚ Β714/20-3-2014)

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους. Σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών και των Εφαρμογών τους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ. Οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) αναμένεται να έχουν υψηλή κατάρτιση στα Μαθηματικά και σε περιοχές εφαρμογών τους με δυνατότητες, αφενός, την συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και, αφετέρου, την απασχόληση τους σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως ειδικό ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό όπως, επίσης, στην εκπαίδευση, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Τ.Ε. και άλλων αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, με στόχο την εκπαίδευση τους σε ειδικά θέματα και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα Μαθηματικά και Εφαρμογές τους, στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Θεωρητικά Μαθηματικά
  2. Μαθηματικά της Πληροφορικής
  3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Οι- κονομικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα καθώς και η συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή ειδίκευσης, η οποία πιστώνεται με 40 ECTS. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε επί πλέον μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί στους φοιτητές επικουρικό διδακτικό έργο (βοηθός διδασκαλίας, ΒΔ) το οποίο πιστώνεται με 2 ECTS, ανά εξαμηνιαίο μάθημα, έως δύο διδακτικά εξάμηνα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης καθώς και από Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Στην κάθε ειδίκευση οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν με επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης. Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ, ως μέρος των σπουδών τους, δύναται να συμμετάσχουν σε θεματικές δραστηριότητες (ΘΔ) εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών, ο κατάλογος βασικών μαθημάτων ειδίκευσης και ερευνητικής ειδίκευσης, καθώς και ενδεικτικός κατάλογος θεματικών δραστηριοτήτων αναγράφονται στο ΦΕΚ Β1399/25-4-2018 επανίδρυσης του προγράμματος.

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EE 2023-24

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2023-24

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2022-23

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2022-23

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2021-22

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2021-22

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2020-21

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2020-21

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2019-20

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2019-20

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2018-19

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2018-19

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2017-18

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2017-18

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2017

Close

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά» (ΦΕΚ Β3470/31-1-2013)

Το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι τα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ειδίκευση σε γνωστικές περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, έτσι ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα στις επιμέρους περιοχές της ειδικεύσεως τους και αφετέρου να συμβάλλει στη δημιουργία «επιστημόνων ερευνητών» ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Τ.Ε. και άλλων αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, με στόχο την εκπαίδευση τους σε ειδικά θέματα και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Εφαρ μοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Scientific Computing
  2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία - Modelling and Analysis in Sciences and Technology
  3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση - Statistics and Stochastic Analysis

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, και Οικονομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα καθώς και η συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή ειδίκευσης, η οποία πιστώνεται με 40 ECTS. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε επί πλέον μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί στον/στην φοιτητή/τρια επικουρικό διδακτικό έργο (βοηθός διδασκαλίας, ΒΔ) το οποίο πιστώνεται με 2 ECTS, ανά εξαμηνιαίο μάθημα, έως δύο διδακτικά εξάμηνα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από Βασικά (ή Υποχρεωτικά) Μαθήματα καθώς και από Μαθήματα Επιλογής. Στην κάθε ειδίκευση ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα βασικά μαθήματα ειδίκευσης. Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους δύνανται να συμμετάσχουν σε θεματικές δραστηριότητες (ΘΔ) εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος.

Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών, ο κατάλογος βασικών μαθημάτων ειδίκευσης και ερευνητικής ειδίκευσης, καθώς και ενδεικτικός κατάλογος θεματικών δραστηριοτήτων αναγράφονται στο ΦΕΚ Β1498/2-5-2018 επανίδρυσης του προγράμματος.

ΠΜΣ «Μαθηματικά και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β1524/4-5-2018)

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά και την Εκπαίδευση. Σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης σε γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών που συνδέονται με την Εκπαίδευση, κυρίως τη δευτεροβάθμια, καθώς και στη Διδακτική των Μαθηματικών. Οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) αναμένεται να έχουν υψηλή κατάρτιση στα Μαθηματικά της Εκπαίδευσης και στη Διδακτική των Μαθηματικών με δυνατότητες, αφενός, τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και, αφετέρου, την απασχόληση τους ως στελέχη στην εκπαίδευση, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Επιστημών Αγωγής της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα, ή σε τουλάχιστον 5 (πέντε) μαθήματα και η πραγματοποίηση διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από Βασικά Μαθήματα καθώς και από Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα Βασικά Μαθήματα

Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών, ο κατάλογος βασικών μαθημάτων και μαθημάτων ελεύθερης επιλογής αναγράφονται στο ΦΕΚ Β1524/4-5-2018 ίδρυσης του προγράμματος.

Διατμηματικό ΠΜΣ «Οπτική και Όραση» (ΦΕΚ B' 2588/03.07.2018)

H Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεργάζονται στην οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οπτική και Όραση». Το Πρόγραμμα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.) και Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) καθώς και με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Το Προγράμμα επικεντρώνεται στη μελέτη της οπτικής και της όρασης και επιδιώκει να εμπλουτίσει τη γνώση των φοιτητών

Στόχος του Προγράμματος είναι να καταστήσει φοιτητές ικανούς στο να επιλύουν σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο οπτικό σύστημα και τις ασθένειές του. Μέσα από το Πρόγραμμα αναμένεται η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή συντηρούν συσκευές στους τομείς των επιστημών της όρασης καθώς και σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως επιστημονικό-τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό.

Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ «Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική-Στατιστική Μάθηση» (ΦΕΚ Β' 4799/12.09.2022)

Τα τμήματα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) και Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) οργανώνουν και λειτουργούν το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική-Στατιστική Μάθηση / Data Analysis and Machine-Statistical Learning».

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στην «Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική-Στατιστική Μάθηση» καθώς και η ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας μέσω της εκπόνησης μεταπτυχιακών διατριβών και εργασιών. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους κυρίως θετικών/τεχνολογικών σχολών στη περιοχή της ανάλυσης δεδομένων και της μηχανικής μάθησης. Οι σπουδαστές του προγράμματος θα εκπαιδευτούν τόσο στη μαθηματική θεμελίωση της επιστήμης δεδομένων όσο και στις υπολογιστικές πτυχές της. Επίσης, θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά είτε σε ερευνητικά έργα των διδασκόντων του προγράμματος, ή σε έργα σε συνεργασία με φορείς/εταιρείες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Σστο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι ενδιαφέρονται για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο του προγράμματος. Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές. Η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας δεν απαιτείται για την επιτυχή παρακολούθηση του.

Για την απόκτηση ΜΔΕ ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 ΠΜ (1 ΠΜ = 1 Μονάδα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πίστωσης Μονάδων/ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System), εκ των οποίων, (α) τουλάχιστον 70 ΠΜ από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, σειρών ειδικών διαλέξεων και αντίστοιχων εργασιών (β) 20 ΠΜ από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (Master project).

Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών, ο κατάλογος βασικών μαθημάτων και μαθημάτων ελεύθερης επιλογής αναγράφονται στο ΦΕΚ Β 4799/12-09-2022 ίδρυσης του προγράμματος.

Σεμινάριο Μεταπτυχιακών φοιτητών

Δέσποινα Κοκκίνου (επιβλέπων: Στάθης Φίλιππας)
Λογισμός Μεταβολών - Ύπαρξη ελαχιστοποιητών
Τρίτη 8/11, 13:00-15:00 και Τρίτη 15/11, 13:00-15:00 στην Α303

Νεκτάριος Παπαδοδημητράκης (επιβλέπουσα: Σουζάννα Παπαδοπούλου)
Χώρος του James: Μη αυτοπαθής χώρος Banach, ισομετρικά ισόμορφος με τον δεύτερο δυϊκό του
Τρίτη 22/11, 13:00-15:00 και Τρίτη 29/11, 13:00-15:00 στην Α303

Νίκος Καλέργης (επιβλέπων: Αθανάσιος Φειδάς)
Επίπεδα γραφήματα και αναλλοίωτοι του Euler
Τρίτη 5/12, 13:00-15:00 και Τρίτη 12/12, 13:00-15:00 στην Α303

Χρήσιμα έντυπα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώσατε για την εγγραφή σας για τις ανάγκες και μόνο των σπουδών σας. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση τα άρθρα 6 παρ. 1 περίπτωση (γ), (ε) και 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού Κανονισμού 2016/679. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης για όσο διαρκούν οι σπουδές σας αλλά και μετά το τέλος τους για τυχόν μελλοντικές σας ανάγκες. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.). Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα στη διεύθυνση info@math.uoc.gr. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr