Νέα & Ανακοινώσεις, Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21 →

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Γεώργιου Φραγκιαδουλάκη

Την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12μ, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του Γεώργιου Φραγκιαδουλάκη με θέμα «Stress Estimation in the Facial Features of Sheep Livestock with Machine Learning Models». Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Κοσιώρης.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/92703155014.

Προκήρυξη βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη" ακαδ. έτους 2022-2023

Διαβάστε το κείμενο της προκήρυξης βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη" ακαδ. έτους 2022-2023 καθώς και το κείμενο για το ιστορικό και τον σκοπό του βραβείου.

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ΣΘΕΤΕ, 2022-23

Δείτε το νέο ακαδημαϊκό ημερολόγιο της ΣΘΕΤΕ, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικου Συμβουλίου (323/7-6-2022).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Δείτε την υπ' αριθμό 28360/25.07.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων των ΑΕΙ στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ και το σχετικό υπόδειγμα αίτησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ακαδημαϊκού έτους 2022-23

To Tμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Τ.Μ.Ε.Μ.) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στα Μαθηματικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, του οποίου ο Κανονισμός έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β1118/27-3-2018. Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο ΤΜΕΜ καλούνται να υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του ΤΜΕΜ με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Προσωπικά Στοιχεία: Α1) Ονοματεπώνυμο, τόπο και ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου με ισχύ τουλάχιστον 12 μηνών. Α2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Β) Τίτλοι Σπουδών στα Μαθηματικά, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε συναφή επιστήμη: Β1) Αντίγραφο πτυχίου και της αντίστοιχης αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Β2) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και της αντίστοιχης αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής.

Γ) Ακαδημαϊκά Στοιχεία: Γ1) Περιγραφή ερευνητικών ενδιαφερόντων ή αναφορά της γνωστικής περιοχής εκπόνησης της διατριβής. Γ2) Όνομα του προτεινόμενου επιβλέποντα ο οποίος πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του ΤΜΕΜ. Γ3) Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής (συνοπτική παρουσίαση αντικειμένου, προτεινόμενη μεθοδολογία, ενδεικτική βιβλιογραφία).

Η επισυναπτόμενη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΤΜΕΜ ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση gradsec@math.uoc.gr, από την 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τις 16 Ιουνίου 2023. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών όταν γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο ΤΜΕΜ μετά την επιτυχή εξέτασή τους σε τρία γνωστικά πεδία τα οποία καθορίζονται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.

Τελετή Ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα γίνει την Παρασκευή 22 Ιουλίου, 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη. Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της τελετής ορκωμοσίας. Η ορθή χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον εσωτερικό χώρο.

θερινό Σχολείο στη Μαθηματική Βιολογία, 29 Αυγούστου - 6 Σπτεμβρίου, FORTH

Δείτε τη σελίδα του θερινού σχολείου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας», ακαδημαϊκό έτος 2022-23

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί
Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες Νέοι/-ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δείτε την ανακοίνωση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημέρωση

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για σπουδές στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τους γονείς τους, σε διαδικτυακή συνάντηση πριν την λήξη τις προθεσμίας υποβολής των μηχανογραφικών τους (18/7/2022) τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η κάθε συνάντηση και θα λειτουργεί μόνο τις παραπάνω ώρες, είναι

https://zoom.us/j/96279142364

Σκοπός της συνάντησης, πέραν του να απαντήσουμε σε ερωτήσεις των υποψηφίων, είναι να τους ενημερώσουμε για τις σπουδές που προσφέρει το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές ευκαιρίες που θα έχουν επιλέγοντας να σπουδάσουν σε αυτό.

Ορκωμοσία Τμήματος, 22 Ιουλίου 2022

Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 22ης Ιουλίου 2022 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

Κατ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 1401, 1439, 1956, 2005, 2089, 2268, 2272, 2308, 2327, 2363, 2375, 2380, 2405, 2412, 2602, 3166.

Κατεύθυνση Μαθηματικών: 5671, 5692, 5306, 5044, 4393, 5751, 5725, 5762, 5717, 5631, 5720, 5758, 5597, 5464, 5412, 5162, 5672, 5481, 5300, 5234, 4912, 4883, 5135, 5201, 5090, 5126, 5656.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Χρυσαφίνας Ροδίτου

Την Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 στην αίθουσα E324 θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Χρυσαφίνας Ροδίτου με θέμα «Ο νόμος λογαρίθμου για συναρτήσεις Bloch».
Επιβλέπων: Μιχάλης Παπαδήμητράκης.

Την παρουσίαση μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/98237619019.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου, ακαδ. έτους 2021-22 στον σύνδεσμο http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=exams-sep-2022. Αναζητήστε πληροφορίες στη σελίδα του κάθε μαθήματος. Μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές σε ώρα και μέρα, γι αυτό παρακαλώ να ανατρέχετε συχνά στον παραπάνω σύνδεσμο.

Ενημέρωση φοιτητών/τριών με Αναπηρία ή και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Διαβάστε την ανακοίνωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών σχετικά με την υποβολή αιήματος για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την 3η εξεταστική.

Αποτελέσματα ελογών διευθυντή εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών»

Δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη διευθυντή του Εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών».

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος 2021-2022

Δείτε παρακάτω το σύνδεσμο της ανακοίνωσης σχετικά με την έναρξη και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (από 29.06.2022 έως και 29.07.2022) για χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 των φοιτητών του Π.Κ.: https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/741-xorigisi-stegastikoy-epidomatos-akadimaikoy-etous-2021-22

Απόφαση της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη»

Διαβάστε την απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών του κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Βασίλειου Δεδούση

Την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 4μμ, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του Βασίλειου Δεδούση με θέμα «Martingales Διακριτού και Συνεχούς Χρόνου: Ένα παράδειγμα κίνησης Brown». Επιβλέπουσα: Γεωργία Καραλή.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο: https://zoom.us/j/98356714681.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Εμμανουήλ Λυβιάκη

Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα E324 θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Εμμανουήλ Λυβιάκη με θέμα «Ευθείες σε Υπερεπιφάνειες».
Επιβλέπων: Αλέξανδρος Κουβιδάκης.

Την παρουσίαση μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/98237619019.

1st Saclay-Aegean Lectures in Mathematics 2022 στο Καρλόβασι, Σάμος και το 1st Music Events στο Πυθαγόρειο, Σάμος

Φέτος το καλοκαίρι, 19-28 Αυγούστου, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Paris-Saclay οργανώνουν ένα φεστιβάλ στη Σάμο, με μαθηματικές διαλέξεις στο Καρλόβασι και μουσικά δρώμενα στο Πυθαγόρειο σε μια προσπάθεια εορτασμού της κληρονομιάς του Πυθαγόρα. Το φεστιβάλ είναι βασισμένο σε μια ιδέα του Γάλλου μαθηματικού, βραβευμένου με το fields medal, Cedric Villani και του Ελληνογάλλου μουσικού Dionysios Dervis-Bournias.

Οι μαθηματικές διαλέξεις απευθύνονται σε προχωρημένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θα συμμετέχουν 15 φοιτητές του Saclay και υπάρχουν άλλες 15-20 θέσεις για Έλληνες φοιτητές. Στους συμμετέχοντες προσφέρεται διαμονή στις φοιτητικές κατοικίες στο Καρλόβασι καθώς και ημιδιατροφή. Επίσης θα προσφέρεται μεταφορά για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τα μουσικά δρώμενα.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, http://www.samos.aegean.gr/math/prasside/festum/index.html.

Στράτος Πρασίδης,
Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ευαγγελίας Καρτσάκη

Τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα E324 θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Ευαγγελίας Καρτσάκη με θέμα «Το Τοπικό-Γενικό Αξίωμα στη Θεωρία Αριθμών».
Επιβλέπων: Ιωάννης Αντωνιάδης.

Την παρουσίαση μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/99262959615.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Νικόλαου Χατζητζήση

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης (zoom), θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαου Χατζητζήση με θέμα:

Semiclassical WKB Problems for Non-selfadjoint Dirac Operators with Decaying Potentials

Οποιοσδήποτε θέλει να παρακολουθήσει την παρουσίαση, μπορεί να συνδεθεί στο link: https://zoom.us/j/99262959615.

Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία Τμήματος

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για πτυχίο, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τις σχετικές αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 30/06/2022. Οι αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο email secr@math.uoc.gr.

Η τέλεση της ορκωμοσίας θα διενεργηθεί με φυσική παρουσία στις 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00, στο Αμφιθέατρο Πετρίδη του τμήματος. Οι φοιτητές με την αίτηση τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία την φοιτητική ταυτότητα. Θα πρέπει επίσης να μην έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση για πτυχίο και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Δείτε την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ιωάννη Νταβιγλάκη

Την Παρασκεύη, 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 στην αίθουσα Β201 θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ιωάννη Νταβιγλάκη με θέμα «Η μετρησιμότητα των αναλυτικών συνόλων».
Επιβλέπων: Θεμιστοκλής Μήτσης.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Βασίλειου Κεραμίδα

Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Β201 θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Βασίλειου Κεραμίδα με θέμα «The L log L inequality for the strong maximal function».
Επιβλέπων: Θεμιστοκλής Μήτσης.

Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του Εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών»

Διαβάστε την απόφαση του οργάνου διενέργειας εκλογών με θέμα την ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του Εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» με τριετή θητεία, από τις 01.09.2022 έως τις 31.08.2025. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.)

Δείτε την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη διξεαγωγή των εξετάσεων του Ιουνίου και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας Εκλογών Ανάδειξης Διευθυντών Τομέων

Δείτε τις ανακοινώσεις των αποτελεσμέτων των εκλογών ανάδειξης διευθυντών στον Τομέα Ανάλυσης, στον Τομέα Άλγεβρας-Γεωμετρίας, στον Τομέα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση, και στον Τομέα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μοντελοποίηση, του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αιτήσεις φοιτητών για δωρεάν μετακίνηση, ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Διαβάστε την ανακοίνωση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας που αφορά στη δωρεάν μετακίνηση προς τις πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών 10 Ιουνίου έως 26 Ιουνίου 2022.

9η συνάντηση Training of the Trainers (TotT)

Η επιτροπή του Training of the Trainers (TotT) διργανώνει την 9η συνάντηση TotT με τίτλο «Επιστημονικός Εγγραμματισμός στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης: Γλωσσικές και Εννοιολογικές Προϋποθέσεις Κατανόησης της Επιστημονικής Γλώσσας & Γνώσης» που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης

Εισηγητής: Ηλίας Ματσαγγούρας, Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε), Ομότιμος Καθηγητής του Ελληνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α).

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ιακώβας Κοκκινάκη

Την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:30 στην αίθουσα Β201 θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Ιακώβας Κοκκινάκη με θέμα «Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας των μαθηματικών vs των σύγχρονων διδακτικών μεθόδων».
Επιβλέπων: Γεώργιος Πολύδωρος.

Την παρουσίαση μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/99948221421.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Θεόδωρου Μαυρογιώργη

Την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30 στην αίθουσα Β201 θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Θεόδωρου Μαυρογιώργη με θέμα «Εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Διερεύνηση απόψεων φοιτητών του Mαθηματικού Τμήματος Κρήτης».
Επιβλέπων: Γεώργιος Πολύδωρος.

Την παρουσίαση μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/99948221421.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Aitor Benaran-Echezarreta

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του Aitor Benaran-Echezarreta με θέμα «Αριθμητικές Μέθοδοι για Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις που διατηρούν γεωμετρικές ιδιότητες». Επιβλέπων: Θεόδωρος Κατσαούνης. Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο: https://zoom.us/j/97932826796.

Αποφάσεις ανακήρυξης υποψηφίων Διευθυντών Τομέων

Δείτε τις αποφάσεις των εφορευτικών επιτροπών εκλογών ανάδειξης διευθυντών στον Τομέα Ανάλυσης, στον Τομέα Άλγεβρας-Γεωμετρίας, στον Τομέα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση, και στον Τομέα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μοντελοποίηση, του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 εν όψει της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Με αφορμή την έναρξη της εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου 2021-2022 και λόγω της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σας ενημερώνουμε ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες (ΦΕΚ 2676/Β/31.5.2022).

Προκήρυξη υποτροφιών κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη» (ακαδημαϊκό έτος 2022-23)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης. H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11/7/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3893-didaktorikes-ypotrofies-apo-ta-esoda-tou-klirodotimatos-nik-d-xrysovergi-akad-etos-2019-20. Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2022

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου 2022. Δείτε επίσης το πρόγραμμα εξετάσεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2021-22.

Ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διενέργειας εκλογών και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων διευθυντών τομέων του Τμήματος. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022. Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση υποψηφιότητας στον Πρόεδρο του Τμήματος δια της Γραμματείας, του οικείου Τμήματος, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (kpapad@uoc.gr) ή επιστολικά, από την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 14.00.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Παναγιώτη Σιδερή

Την Πέμπτη, 26 Μαϊου 2022 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Β201 θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Παναγιώτη Σιδερή με θέμα «Το ψηφιακό παιχνίδι στη Διδακτική των Μαθηματικών».
Επιβλέπων: Γεώργιος Πολύδωρος.

Την παρουσίαση μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/99948221421.

Προκήρυξη υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 καθώς και

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά (σε μορφή .pdf) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, e-mail: gradsec@math.uoc.gr, έως και τις 4 Ιουλίου 2022.

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 μαθημάτων ΣΘΕΤΕ

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022 μαθημάτων ΣΘΕΤΕ.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Αλέξανδρου Συγκελάκη

Την Πέμπτη, 19 Μαϊου 2022 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Β201 θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Αλέξανδρου Συγκελάκη με θέμα «Η αποδεικτική διαδικασία ως μέθοδος διδασκαλίας "μέσα από τα μάτια" έμπειρων Μαθηματικών της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης».
Επιβλέπων: Γεώργιος Πολύδωρος.

Την παρουσίαση μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/99948221421.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ενημερώνουμε τους ενεργούς φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι σε αποκλειστική προθεσμία από την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 έως και την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2022 στις 14:00 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με ηλεκτρονική υποβολή, μέσα από τον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης http://www.merimna.uoc.gr, στην καρτέλα ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Επαναλειτουργία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Από τη Δευτέρα 16 Μαΐου θα επαναλειτουργήσει το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, με ωράριο από τις 08:00 έως 20:30. Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Αξιολόγηση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Στο επόμενο διάστημα (6/5-27/5/2022) θα διεξαχθούν οι αξιολογήσεις των μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, για το Εαρινό εξάμηνο 2021-2022. Θα σταλθούν στα emails των εγγεγραμμένων φοιτητών κωδικοί (tokens). Ο κάθε φοιτητής παίρνει ένα token για κάθε μάθημα που έχει στη δήλωσή του. Με το token αυτό μπορεί ανώνυμα, μέσα στο διάστημα 6/5-27/5/2022 να υποβάλλει την αξιολόγησή του, στη διεύθυνση που αναφέρεται.

Πιλοτικά για αυτό το εξάμηνο, η αξιολόγηση του μαθήματος ΜΕΜ293 Θεωρία Βελτιστοποίησης, θα γίνει με εκτυπώσιμα κουπόνια (tokens), και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσα στην αίθουσα, στην ώρα του μαθήματος στις 9/5/2022, με τη χρήση κινητού smartphone. Το κουπόνι που παράγεται φέρει το QR code και το URL ερωτηματολογίου, καθώς και τον μοναδικό κωδικό για κάθε ερωτηματολόγιο.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η συμμετοχή σας στην αξιολόγηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους που έχει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα να διαπιστώσουν πόσο καλά γίνονται τα μαθήματά του και, κυρίως, αν πρέπει κάτι ν' αλλάξει. Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε στη διαδικασία αυτή και να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση όλων των μαθημάτων που παρακολουθείτε με όσο γίνεται πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2021 - 2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earino_2021-22.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου Ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου, ακαδ. έτους 2021-22 στον σύνδεσμο

http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=exams-jun-2022

Μαθήματα που πιθανόν δε φαίνονται στο πρόγραμμα, εξετάζονται με ειδικό τρόπο ή δεν εξετάζονται μέσα στην εξεταστική περίοδο. Αναζητήστε πληροφορίες στη σελίδα του κάθε μαθήματος. Μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές σε ώρα και μέρα, γι αυτό παρακαλώ να ανατρέχετε συχνά στον παραπάνω σύνδεσμο.

Ενημέρωση για Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΕ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΘ.Α.Α.Ε., για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ (ν. 4653/2020), προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών. Τα μέλη του Μητρώου Φοιτητών προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, καθώς η ως άνω νομοθεσία (άρθρ. 13, παρ. 1β.) προβλέπει τη συμμετοχή ενός φοιτητή στη σύνθεσή τους.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Μητρώο είναι οι εξής:

Για να εγγραφεί ο/η ενδιαφερόμενος/η στο Μητρώο, θα πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω:

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Δικαιούχοι Επιδοτούμενης Αστικής Μετακίνησης Σχολών Ηρακλείου για τον μήνα Μάϊο 2022, ακαδ. έτους 2021-2022

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση που αφορά τους δικαιούχους επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τον μήνα Mάιο 2022 (νεοεισερχόμενους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και παλαιούς φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, των Σχολών Ηρακλείου). Η ανακοίνωση είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/712-f-m-irakleiou-anakoinosi-dikaiouxoi-epidotoumenis-astikis-metakinisis-sxolon-irakleiou-akadimaikou-etous-2021-2022-gia-ton-mina-maio-2022.

Διαγωνισμός Παρουσίασης Διατριβής

Είστε υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης; Μπορείτε να παρουσιάσετε την κεντρική ερευνητική ιδέα της διδακτορικής σας διατριβής, τα αποτελέσματά της, και το αντίκτυπο της με σαφήνεια και απλότητα σε μόλις τρία λεπτά; Μπορείτε να εξηγήσετε την έρευνά σας σε ευρύ κοινό; Αν ναι, τότε αυτός ο διαγωνισμός είναι για εσάς!

Δείτε την ανακοίνωση του διαγωνισμού. Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στον διαγωωισμό 3 Ιουνλιου 2022.

Προκήρυξη βραβείου ΑΡΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, έτος 2022

Προκηρύσσεται το βραβείο Άριστης Διδακτορικής Διατριβής για το έτος 2022, σύμφωνα με την απόφαση της 454ης/18-2-2021 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. απόφασης 11911/25-6-2021, ΦΕΚ 3295/Β/26-7- 2021). Σκοπός του βραβείου είναι να τιμήσει τον/την Διδάκτορα που συνέγραψε την άριστη διδακτορική διατριβή. Το βραβείο απευθύνεται σε διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης που υποστήριξαν τη διδακτορική διατριβή τους ως και δύο έτη πριν από την προθεσμία υποβολής προτάσεων για το βραβείο. Οι τεκμηριωμένες προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vraveia@uoc.gr το αργότερο μέχρι και την 31η Μαΐου 2022 με την ένδειξη: «Για το βραβείο Αρίστης Διδακτορικής Διατριβής».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, σύμφωνα με την 479η/17-02-2022 απόφαση της Συγκλήτου, δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη». Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με επιλογή, σε φοιτητές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (90%, έτους 2020) την εισαγωγή τους σε Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο αξιολόγησης το βαθμό πρόσβασης.

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 καθώς και την αίτηση των υποψηφίων, την υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο κείμενο και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, κ. Παγώνα Αυγουστάκη. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών η 15η Ιουνίου 2022.

Προ-ανακοίνωση Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία

Δείτε την ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και το πλήρες κείμενο της προ-ανακοίνωσης. Η πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη στους ιστότοπους Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, κατόπιν επικύρωσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανταποδοτική Υποτροφία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για το ύψος της υποτροφίας, τη χρονική διάρκεια και της απαραίτητα δικαιολογητικά της αίτησης.

Διαφορικές εξισώσεις (Τμήμα Β) - Αναβολή μαθήματος

ΜΕΜ 271 Διαφορικές εξισώσεις (Τμήμα Β): To μάθημα της Τρίτης 5/4 αναβάλλεται.

Aνοικτή πρόσκληση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης και Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εκ μέρους του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη, δείτε την επιστολή του Αντιπρύτανη και την ανοικτή πρόσκληση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης και Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Δημήτριου Φαραζάκη

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και ώρα 16:00 μέσω τηλεδιάσκεψης (zoom), θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.Δημήτριου Φαραζάκη με θέμα:

Malliavin Calculus for a Combined Stochastic Partial Differential Equation with Unbounded Noise Diffusion & Applications

Οποιοσδήποτε θέλει να παρακολουθήσει την παρουσίαση, μπορεί να συνδεθεί στο link: https://zoom.us/j/98109844286.

Προκήρυξη Υποτροφιών Χορηγίας Aνεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών χορηγίας ΑΔΜΗΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τη φόρμα της σχετικής αίτησης, και τη δήλωση προσωπικών δεδομένων.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά»

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», μέχρι την 27η Μαΐου 2022. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://fourier.math.uoc.gr/grad/. Τα κριτήρια επιλογής είναι: 30% προφορική συνέντευξη, 70% επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν αμέσως μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα. Η συνέντευξη θα είναι ολιγόλεπτης διάρκειας περί των στόχων και των ενδιαφερόντων των υποψηφίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος

Δείτε την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και ημερομηνία έναρξης 1/6/2022 και μετά.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ΙΚΥ Υποψηφίων Διδακτόρων

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 3092/14-3-2022 ανακοίνωσης του Προέδρου του ΙΚΥ, καθώς και της με αριθμ. πρωτ. 3093/14-3-2022 Πρόσκλησης 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σας αποστέλλουμε την με αριθμ. πρωτ. 24749/30-3-2022 ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους»

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους», μέχρι την 27η Μαΐου 2022. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://fourier.math.uoc.gr/grad/. Τα κριτήρια επιλογής είναι: 70% Γραπτές Εξετάσεις, 30% επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν δια ζώσης (ή διαδικτυακά σε εξαιρετικές περιπτώσεις) την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν αμέσως μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων. Η συνέντευξη θα είναι ολιγόλεπτης διάρκειας περί των στόχων και των ενδιαφερόντων των υποψηφίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Δικαιούχοι επιδοτούμενης αστικής μετακίνσης σχολών Ηρακλείου, Απρίλος ακαδ. έτους 2021-22

Δείτε την ανακοίνωση που αφορά στους δικαιούχους επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τον μήνα Απρίλιο 2022 (νεοεισερχόμενους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και παλαιούς φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, των Σχολών Ηρακλείου).

Η ανακοίνωση είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/703-f-m-irakleiou-anakoinosi-dikaiouxoi-epidotoumenis-astikis-metakinisis-sxolon-irakleiou-akadimaikou-etous-2021-2022-gia-ton-mina-aprilio-2022.

Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Παρακαλούνται όλες/όλοι οι φοιτήτριες/τές να ελέγξουν τη δήλωσή τους στο portal. Αν έχει ολοκληρωθεί η δήλωση, εκτός ότι φαίνονται τα μαθήματα θα πρέπει και η 'Κατάσταση δήλωσης' να έχει μια - (παύλα) Παρακαλώ ελέγξτε τυχόν παραλήψεις, λάθη, ή μη οριστικοποιημένη δήλωση, και στείλτε email στη γραμματεία με θέμα -Διόρθωση δήλωσης ΕΑΡ21-22- και το πρόβλημα, ή τα μαθήματα που θεέλτε να συμπεριληφθούν.

Τελετή Ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα γίνει την Πέμπτη 24 Μαρτίου, 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη. Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της τελετής ορκωμοσίας.

Πτυχιακές Εργασίες Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Από την Επιτροπή Σπουδών ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές με αριθμούς μητρώου 2435, 5272, 2498, 2407, 5589, θα εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία το Εαρινό Εξάμηνο 2021-22.

Πρακτική Άσκηση 2021-22 - Πρακτικό επιλογής φοιτητριών/φοιτητών

Δείτε το πρακτικό της επιλογής φοιτητριών/φοιτητών για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, και ημερομηνία έναρξης από 1/6/2022 και μετά. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 28/3/2022 και ώρα 23:59 με email (secr@math.uoc.gr) ή εντύπως μέχρι τις 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Aνακοίνωση προόδου στο ΜΕΜ-274

Το διαγώνισμα προόδου του μαθήματος “Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΜΕΜ-274)" θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, ώρα 17:00-19:00, στο αναγνωστήριο Ε212.

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν πρέπει να έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους μέxρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 στη σχετική λίστα που είναι συνδεδεμένη στη σελίδα του μαθήματος στο σύστημα UoC-eLearn.

Εάν κάποιος φοιτητής που δήλωσε συμμετοχή δεν προσέλθει στο διαγώνισμα, θα βαθμολογηθεί μόνο από το τελικό διαγώνισμα.

Αλγεβρα ΙΙ - Αναβολή μαθήματος

ΜΕΜ 222 - Άλγεβρα ΙΙ: Το αυριανό μάθημα τής Τρίτης 22/3 αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί αργότερα.

Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Καθώς συνεχίζεται η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 21-22 και θα ολοκληρωθεί στις 21/3/2022, κάποια προβλήματα δυστυχώς δεν έχουν λυθεί ακόμα (δηλώσεις που δεν εχουν περάσει τον έλεγχο). Διαβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην έχει δήλωση αυτό το εξάμηνο για τους παραπάνω λόγους.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε σε όσους παραμένει η δυσκολία ολοκλήρωσης και αποστολής της δήλωσης τους να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα έως και τις 24/3/22 και η δήλωση θα γίνει από τη γραμματεία. Όχι μεσω email:

http://shorturl.at/iyCD6

Όσοι σωστά έχουν υποβάλει αλλά ακόμα βλέπουν στο portal τη δήλωσή τους ως προσωρινή, είναι γιατί μεχρι και τις 21/3/22 δεν εχουν οριστικοποιηθεί οι υποβληθείσες δηλώσεις στο σύστημα, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε τυχόν αλλαγές.

Υπενθυμίζουμε ότι για να συνδεθείτε θα χρειαστείτε το ιδρυματικό σας email (mathXXXX@math.uoc.gr ή temXXXX@tem.uoc.gr) και τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει.

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ212 Ανάλυση ΙΙ Τμήμα Α

Το μάθημα ΜΕΜ 212 Ανάλυση ΙΙ τμήμα Α δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 18/3/2022 ώρα 3-5μμ, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα οριστεί σε επόμενη ημερομηνία κατόπιν συνεννοήσεως με το διδάσκοντα κ Κωστάκη.

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ 293 Θεωρία Βελτιστοποίησης

Το μάθημα ΜΕΜ 293 Θεωρία Βελτιστοποίησης δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 18/3/2022 και τη Δευτέρα 21/3/2022, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Ανακοίνωση και Πρόσκληση ΙΚΥ για Πρόγραμμα Υποτροφιών Διδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 3092/14-3-2022 ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ, καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 3093/14-3-2022 Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ορκωμοσία Τμήματος, 24 Μαρτίου 2022

Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 24ης Μαρτίου 2022 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 1093, 1536, 1700, 1737, 1821, 1822, 1841, 1967, 2057, 2169, 2178, 2197, 2208, 2210, 2251, 2338, 2343, 2367, 2452, 2485

Κατεύθυνση Μαθηματικών: 4198, 4459, 4564, 4756, 4994, 5068, 5315, 5331, 5478, 5507, 5544, 5559, 5606, 5611, 5642

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2021-22

Σύμφωνα με το έγγραφο https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2021-22.pdf του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εταιρείας ταχυμεταφοράς (https://eudoxus.gr/Announcements/1341) δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη διανομής συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2021-22. Ως εκ τούτου, τα συγγράμματα για τα οποία οι εκδοτικοί οίκοι δεν έχουν ορίσει σημείο διανομής, δεν θα εμφανίζονται διαθέσιμα προς επιλογή από τους φοιτητές καθώς έχουν απενεργοποιηθεί.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx.

Αλφαβητικός διαχωρισμός τμημάτων

Ενημερώνουμε ότι ο αλφαβητικός διαχωρισμός σε τμήματα Α και Β στα μαθήματα που έχουν συνδιδασκαλία γίνεται—όπως θα δείτε και στις δηλώσεις μέσα από το νέο portal—με τον ακόλουθο τρόπο: Α-Μ είναι στο τμήμα Α και Ν-Ω είναι στο τμήμα B. Το παραπάνω θα ισχύσει από το ακαδ. έτος 2022-23. Για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-22 η κατανομή θα διορθωθεί από τη γραμματεία και οι φοιτητές με επίθετο Με - Μω θα είναι στο τμήμα Β.

Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Οι δηλώσεις Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν μέσω της νέας ιστοσελίδας-portal φοιτητών https://eduportal.cict.uoc.gr/, από τις 11/03/2022 και ώρα 13:00 έως τις 21/03/2022 και ώρα 15:00μμ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης για οδηγίες και διευκρινίσεις, τη σειρά προτεραιότητας υποχρεωτικών μαθημάτων, και τα προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2021-22.

Υπενθυμίζουμε ότι για να συνδεθείτε θα χρειαστείτε το ιδρυματικό σας email (mathXXXX@math.uoc.gr ή temXXXX@tem.uoc.gr) και τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει.

Τελετή Ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, στο Αμφιθέατρο Πετρίδη και ώρα 11:00 π.μ. Η τελετή ορκωμοσίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις, βάσει της Κ.Υ.Α. «περί προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19».

Όλοι οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους για την είσοδο στον χώρο της ορκωμοσίας, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης, είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού μοριακού ελέγχου (εντός 72 ωρών), είτε βεβαίωση αρνητικού rapid test (εντός 48 ωρών). Η ορθή χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον εσωτερικό χώρο, καθώς και στον εξωτερικό χώρο της εισόδου, σε περίπτωση συνωστισμού.

Για την αποφυγή συνωστισμού και πιθανής ταλαιπωρίας στην είσοδο, παρακαλείσθε να προσέλθετε 30 λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής. Κατά την αναμονή στην είσοδο, όπως και κατά την έξοδο, πρέπει να τηρείτε την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας (1,5 μέτρο).

Ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια που συμμετέχει στην τελετή μπορεί κατά την είσοδο στο κτίριο να συνοδεύεται από 5 άτομα, το μέγιστο.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Βάσιας Καλογερά

Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 3.30μμ, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Βάσιας Καλογερά «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».
Επιβλέπων: Μιχαήλ Ταρουδάκης
Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/91902741460.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Διονυσίας Πετροπούλου

Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 5μμ, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Διονυσία Πετροπούλου «Αναγνώριση είδους μουσικής σύνθεσης με χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης».
Επιβλέπων: Μιχαήλ Ταρουδάκης
Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/91902741460.

Διαδικτυακή Εκδήλωση Παρουσίασης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Την εβδομάδα 14-18 Μαρτίου 2022 το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται από τις Σχολές του (Ιατρική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Αγωγής και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom και η παρακολούθηση θα είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους. Την εκδήλωση διοργανώνει η Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://www.career.uoc.gr/index.php/el/services-2/ekdiloseis-anakoin/65-diadiktyaki-parousiasi-ton-programmaton-metaptyxiakon-spoudon-tou-panepistimiou-kritis.

Ενημέρωση φοιτητών/τριών με Αναπηρία ή και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Διαβάστε την ανακοίνωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τους κανόνες περί προστασίας προσψπικών δεδομένων, τη συνεργασία και τον τρόπο επικοινωνίας με το Κέντρο, και τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Στυλιανού Γραμματικάκη

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 5μμ, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του Στυλιανού Γραμματικάκη με θέμα «Στατιστική μελέτη της σεισμικότητας στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου».
Επιβλέπων: Μιχαήλ Ταρουδάκης

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/98109844286.

Επικουρικό διδακτικό έργο για το ΜΕΜ271 Διαφορικές εξισώσεις (Τμήμα Β)

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στα Εργαστήρια Ασκήσεων του μαθήματος ΜΕΜ 271 Διαφορικές εξισώσεις (Τμήμα Β) το τρέχον εξάμηνο, να στείλουν email στην κα Τζανάκη (etzanaki@uoc.gr), στο οποίο να σημειώσουν τη βαθμολογία που είχαν λάβει στο εν λόγω μάθημα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.

Εκδήλωση καριέρας με την Accenture για τους φοιτητές και αποφοίτους του Π.Κ

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιήσει online εκδήλωση καριέρας με την Accenture την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, στις 16:30μμ.

Η εκδήλωση απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές /απόφοιτους /μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, αλλά είναι ανοικτή σε όλους/ες που ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την εταιρεία, την κουλτούρα της, τις ευκαιρίες καριέρας που προσφέρει, να σχηματίσουν μια εικόνα για την καθημερινότητα των εργαζομένων στην εταιρεία και να ακούσουν χρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία προσλήψεων από τους ανθρώπους του HR.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

Δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση έως 9/03 εδώ: https://tinyurl.com/yjktk228
Το link για τη συμμετοχή σας θα σας σταλεί την ημέρα της εκδήλωσης στο email που θα δηλώσετε στη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής.

Πληροφορίες: Ήβη Σπανάκη, 2810-39-3289

Λίγα λόγια για την εταιρεία:

"Η Accenture αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαίες δυνατότητες στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, του cloud και της ασφάλειας. Συνδυάζοντας ισχυρή εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους της οικονομίας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς στρατηγικής και συμβουλευτικής, διαδραστικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών, αξιοποιώντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων Προηγμένης Τεχνολογίας.

Τα 670.000 στελέχη μας υλοποιούν καθημερινά έργα με γνώμονα την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας, εξυπηρετώντας πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Ως Accenture, αγκαλιάζουμε τη δύναμη της αλλαγής με στόχο να δημιουργήσουμε αξία και κοινή επιτυχία για τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους συνεργάτες και την κοινωνία.

Στην Ελλάδα, η Accenture απασχολεί σχεδόν 1.100 εργαζομένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε επίπεδο management και technology consulting. Η διαχρονική ανάπτυξη των εργασιών μας μεταφράζεται σε ένα ισχυρό πλάνο προσλήψεων, που ξεπερνά τα 250 άτομα σε ετήσια βάση"

Εκδήλωση Επιτροπής Ισότητας Φύλων Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει την εκδήλωση με θέμα "Η ισότητα των φύλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης", την Τετάρτη 9/3/2022, ώρα 18:00 - 20:00, στην αίθουσα Δ7 και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στη διεύθυνση https://zoom.us/j/95893721803?pwd=M3RzM2tsa28xM21UVjNUVnMxWkV3Zz09.

Δείτε την αφίσα της εκδήλωσης.

Πρακτική Άσκηση 2021-2022 - Ανακοίνωση για έναρξη Αιτήσεων

Υπάρχουν 17 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 2021-2022 με ημερομηνία έναρξης από 1/6/2022 και μετά. Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στο σύνδεσμο https://forms.gle/JYLtdh3aCMSE2FNWA μέχρι και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:59μμ.

Διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Συνάντηση Erasmus - Μετακίνηση στο εξωτερικό για σπουδές ή για πρακτική άσκηση (Ιούνιος22-Σεπτ23)

Θα έχουμε συνάντηση για την ενημέρωση των φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρονται για μετακίνηση στο εξωτερικό με το Erasmus για σπουδές ή για πρακτική άσκηση το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (Ιούνιος 2022 - Σεπτέμβριος 2023). Το Erasmus διευρύνεται σημαντικά από εφέτος με επιπλέον χρηματοδότηση, ενώ είναι πλέον ανοιχτό και σε χώρες εκτός Ευρώπης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα για μικτή κινητικότητα (εν μέρει φυσική και εν μέρει εικονική). Η συνάντηση θα γίνει ως εξής:

Πρακτική Άσκηση. Πέμπτη 10 Μαρτίου, 6:15 - 7 μμ.
Σπουδές. Πέμπτη 10 Μαρτίου, 7:00 - 7:45 μμ
Τρόπος συνάντησης: Zoom link (https://zoom.us/j/94582403251)

Θα συζητήσουμε για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και την επιλογή του πανεπιστημίου ή φορέα υποδοχής. Όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον για το Erasmus μπορούν να συμμετάσχουν (ανεξάρτητα αν προγραμματίζουν να μετακινηθούν άμεσα ή όχι).

Σταύρος Κομηνέας
Γιώργος Συλλιγάρδος
Ακαδημαϊκοί συντονιστές Erasmus

Υποτροφίες Κληροδοτήμαρος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2073/24.02.2022(ΑΔΑ: 6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα τα από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022. Δείτε:

Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση ή και σπουδές μέσω του προγράμματος Erasmus_CALL 2022

Η προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022 23 έχει αναρτηθεί στο https://honos.admin.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/prokiryksi-kinitikotitas.

Προκήρυξη: https://honos.admin.uoc.gr/intrel/images/4359_2022.pdf.

Περίοδος αιτήσεων: 1.3.22-25.3.22
Προθεσμία εύρεσης φορέα: 30.6.22
Περίοδος μετακίνησης από 1.6.22- 31.5.24

Δικαιούχοι Επιδοτούμενης Αστικής Μετακίνησης Σχολών Ηρακλείου, για τον μήνα Μάρτιο 2022, ακαδ. έτους 2021-22

Διαβάστε την ανακοίνωση που αφορά τους δικαιούχους επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τον μήνα Μάρτιο 2022 (νεοεισερχόμενους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και παλαιούς φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, των Σχολών Ηρακλείου).

Η ανακοίνωση είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας, https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/691-f-m-irakleiou-anakoinosi-dikaiouxoi-epidotoumenis-astikis-metakinisis-sxolon-irakleiou-akadimaikou-etous-2021-2022-gia-ton-mina-martio-2022.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Σοφίας Παντελάκη

Την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Σοφίας Παντελάκη με θέμα «Emotions in Undergraduate Mathematics: A Distance Education Perspective».
Επιβλέπων: Μαρίνος Αναστασάκης.

Την παρουσίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/91973293441.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόδοση Υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες κατά το ακ. έτος 2021-22 (ΚΑ 11007)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,

χορηγεί εξήντα οκτώ (68) υποτροφίες

σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και υποψήφιους/-ες διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Λήξη προθεσμίας αιτήσεων: Δευτέρα 7-3-2022. Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Δείτε επίσης, την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, την υπεύθυνση δήλωση και το έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

MEM225 Αλγεβρική Γεωμετρία και ΜΕΜ226 Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Τα μαθήματα της Αλγεβρικής Γεωμετρίας (ΜΕΜ225) και της Θεωρίας Δακτυλίων και Modules (ΜΕΜ226) δε θα διδαχθούν το τρέχον εξάμηνο. Στη θέση τους θα διδαχθεί το μάθημα Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΕΜ223), με διδάσκοντα τον κ. Νταή, κάθε Τρίτη & Πέμπτη 15:00-17:00, στην αίθουσα Α212. Το μάθημα θα ξεκινήσει την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022.

Αλλαγή μέρα διδασκαλίας του ΜΕΜ278

Το "ΜΕΜ78 Δυναμική Μετεωρολογία" μόνο για αυτή την Πέμπτη 24/2/2022 μετατίθεται για Παρασκευή 25/2/2022 ίδια ώρα (17.15-18.45) και αίθουσα (Ε204).

Υπενθύμιση για ΜΕΜ323 Πρακτική στη διδασκαλία των Μαθηματικών ακαδημαϊκό έτος 21-22

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Σπουδών και όπως είχε ανακοινωθεί στις 21/9/2021:

Το μάθημα «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» που απαιτείται στο πρόγραμμα του ΠΠΔΕ και είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών, δεν θα δοθεί την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά από τη ΣΘΕΤΕ. Επειδή το μάθημα αυτό δεν δόθηκε ούτε το περασμένο ακαδημαϊκό έτος (2020-2021), δίνεται κατ’ εξαίρεση άδεια στους φοιτητές που πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις (πλην του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης), να λάβουν μέρος στο μάθημα της Πρακτικής άσκησης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (ΜΕΜ323). Ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Φοιτήτριες/ές που επιθυμούν να πάρουν το μάθημα ΜΕΜ323 Πρακτική στη διδασκαλία των Μαθηματικών και δεν εχουν καλύψει την κατηγορία Α.2 του ΠΠΔΕ (μάθημα κατηγορίας "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης") μπορούν να αιτηθούν και να κάνουν την πρακτική κατά το Εαρινό Εξάμηνο 21-22.

Προσθήκη Ιδρυματικών Μαθημάτων στα προσφερόμενα για το Εαρινό εξάμηνο ακαδ.21-22

Σχετικά με την συνημμένη επιστολή για τη Θεσμοθέτηση Ιδρυματικών Μαθημάτων, ενημερώνουμε ότι για το Εαρινό Εξάμηνο 21-22 προτείνεται πιλοτικά και το παρακάτω προσφερόμενο προπτυχιακό μάθημα:

Το μάθημα ξεκινάει 25/2/2022 έχει 5 ΕCTS και ανήκει στην κατηγορία της Ελεύθερης Επιλογής. (elearn https://elearn.uoc.gr/course/index.php?categoryid=149, κλειδί 274-2122). Δείτε το περίγραμμα του μαθήματος.

Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία Τμήματος

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για πτυχίο, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τις σχετικές αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 01/03/2022. Οι αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο email secr@math.uoc.gr.

Η τέλεση της ορκωμοσίας θα διενεργηθεί με φυσική παρουσία στις 24 Μαρτίου και ώρα 11:00. Περαιτέρω οδηγίες για την διενέργεια της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.

Οι φοιτητές με την αίτηση τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία την φοιτητική ταυτότητα. Θα πρέπει επίσης να μην έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση για πτυχίο και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Δείτε την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Σημειώστε τις παρακάτω αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας Εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν πτυχιακή εργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη Γραμματεία (ekafatou@uoc.gr) μέχρι την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.

ΕΛΙΔΕΚ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την 4η Προκήρυξη Υποψ. Διδακτόρων

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) σας προσκαλεί την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 στις 11 π.μ., στη διαδικτυακή, ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες.

Εκπρόσωποι του Τμήματος Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα παραχωρήσουν παρουσίαση της νέας προκήρυξης, ενώ σημαντικός χρόνος θα δοθεί για ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ες Διδάκτορες.

H συμμετοχή είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή: https://avolution.nowlive.events/elidek2022/web/?fbclid=IwAR1QDI0A6tWZgEeT_1FbunzpExHk0_I28Okx0DHcZrzuwghgbq5zg7RSTVQ.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΤΜΕΜ

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι του ΤΜΕΜ επιιθυμούν να συνεχίσουν με μαθήματα (δήλωση Εαρ21-22) για την απόκτηση του ΠΠΔΕ να συμπληρώσουν την αίτηση (μορφή doc ή μορφή pdf) και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (μορφή doc ή μορφή pdf) και να τα αποστείλλουν στο email της Γραμματείας, vlachaki@admin.uoc.gr, έως και 28/02/22 με θέμα: ΠΠΔΕ-Απόφοιτος.

Όσοι έχουν κάνει ήδη αίτηση σε προηγούμενο εξάμηνο δε χρειάζεται να αιτηθούν ξανά.

Φόρμα δήλωσης προσφερόμενων μαθημάτων Εαρινό 21-22

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε μάθημα Άλλων Επιστημών συνδεθείτε στην παρακάτω φόρμα ώστε να δηλώσετε ποια ή ποιο μάθημα θέλετε να συμπεριληφθεί στη δήλωσή σας από αυτά που έχουν όριο συμμετοχής, έως και τις 28/02/2022 και ώρα 11:πμ. Θα τηρηθεί χρονολογική σειρά καταχώρησης. Αν και εφόσον το όριο συμμετοχής ξεπεραστεί σε κάποιο από τα μαθήματα, αυτό θα αφαιρεθεί από τη λίστα. Αν δεν εχετε αφήσει κενά στη δήλωσή σας, η γραμματεία θα θεωρήσει ότι δεν επιθυμείτε το μάθημα να προστεθεί και δε θα κάνει καμμία πλέον ενέργεια.

Φόρμα συμμετοχής σε μάθημα άλλου Τμήματος: https://forms.gle/2RrHuYn52jTuppkC7, από 21/08/2022 και ώρα 9:00πμ έως τις 28/02/2022 και ώρα 11:00πμ.

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022.

ΜΕΜ323 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μάθημα, παρακαλώ να στείλουν email στην κα Ειρήνη Βλαχάκη (vlachaki@admin.uoc.gr) με θέμα: ΜΕΜ323 Εαρ21-22, έως και 24/2/2022, μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων Α1, Α2, Β3, Β4 και Γ5 του Προγραμματος ΠΔΕ καθώς και όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (http://math.uoc.gr/ark/courses-ppde.pdf). Αναλυτικές πληροφορίες για τα διαδικαστικά της πρακτικής στη διδασκαλία θα βρείτε στην σελίδα https://polyhedron.math.uoc.gr/2122/moodle/enrol/index.php?id=24.

Η επικοινωνία των φοιτητών που εγγράφονται στο μάθημα με τον υπεύθυνο του μαθήματος (Γ. Συλλιγάρδο) είναι επιθυμητό να γίνεται όχι με email αλλά αποκλειστικά μέσω προσωπικού μηνύματος στο moodle ή με ανάρτηση στο forum του μαθήματος στο Moodle.

Υπάρχει η δυνατότητα υπό κάποιες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία σε σχολεία Γυμνασίου-Λυκείου και άλλων πόλεων εκτός του Ηρακλείου αλλά θα πρέπει να είναι γνωστό στον υπεύθυνο του μαθήματος (Γ. Συλλιγάρδο) εγκαίρως διότι αφενός χρειάζεται έγγραφη άδεια από το υπουργείο (που μπορεί να πάρει λίγο χρόνο) και αφετέρου θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επικοινωνία του υπεύθυνου με τα σχολεία).

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ 278

Η σημερινή διάλεξη (17/2) του μαθήματος ΜΕΜ278 Δυναμική Μετεωρολογία, αναβάλλεται και θα γίνει την ίδια ώρα (17.15-18.45) στην Ε204 την Παρασκευή 18/2.

Βοηθοί διδασκαλίας για το Εαρινό εξάμηνο 2021-22

Δείτε τον κατάλογο με τους βοηθούς διδασκαλίας για το Εαρινό εξάμηνο 2021-22. Παρακαλούνται οι βοηθοί να επικοινωνήσουν άμεσα με τους καθηγητές, ώστε να ξεκινήσουν τα εργαστήρια.

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ 106

Λόγω κωλύματος του διδάσκοντα, τα μαθήματα της Τρίτης 15-2-2022 και της Πέμπτης 17-2-2022 για το ΜΕΜ106 Γραμμική Άλγεβρα Ι δε θα γίνουν (ισχύει και για τα δύο Τμήματα).

Aνακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος Οικονομική Θεωρία ΙΙ (ΜΕΜ-342)

Τα μαθήματα για το ΜΕΜ-342 "Οικονομική Θεωρία ΙΙ" θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 23/2/2022.

Ανακοίνωση για το μάθημα ΜΕΜ264 Εφαρμοσμένη Στατιστική

Hello, you can find the syllabus for the course "Applied Statistics" in this link: https://polyhedron.math.uoc.gr/2122/moodle/pluginfile.php/12259/mod_forum/post/392/Syllabus.pdf. The course will be taught in English, since we have some international students! Lessons will start on February 18th, due to my absence this week. The course requires some knowledge of probability, so I would advise you to revise material on probability, random variables and expectations during my week of absence. I have uploaded a set of exercises that cover that material, so you can test your knowledge. The course will have some recitations, but we will not have a recitation every week.

I look forward to seeing you all in class!
Sofia Triantafillou

Αναβολή έναρξης διδασκαλίας ΜΕΜ264

Τα μαθήματα για το ΜΕΜ264 Εφαρμοσμένη Στατιστική θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, στις 18/2 και θα γίνουν αναπληρώσεις από τη διδάσκουσα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του μαθήματος.

Aνακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων ΜΕΜ261 Θεωρία Πιθανοτήτων και MEM217 Αρμονική Ανάλυση

Λόγω κωλύματος του διδάσκοντα, το μάθημα της Δευτέρας 14-2-2022 για τη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Αρμονική Ανάλυση δεν θα γίνει. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά την Τετάρτη 16-2-2022.

Aνακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος ΜΕΜ343

Οι διαλέξεις στο πλαίσιο του μαθήματος εαρινού εξαμήνου "Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" ΜΕΜ-343 θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα 21/2/2022.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Εαρινό εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 και την ανακοινωση σχετικά με το μάθημα ΒΙΟΛ463 Φωτοβιολογίας. Παρατηρήσεις:

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Αθηνάς Ναλετάκη

Την Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00 (ακριβώς), θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Αθηνάς Ναλετάκη με θέμα «Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή ως μέσο ενίσχυσης της μάθησης».
Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Κουρουνιώτης.

Αίθουσα: Β201 με ταυτόχρονη μετάδοση στο Zoom στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/99948221421.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Εαρινό εξάμηνο 2021-22

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 και την ανακοινωση σχετικά με το μάθημα ΒΙΟΛ463 Φωτοβιολογίας. Παρατηρήσεις:

Ακαδημία Αθηνών - Προκήρυξη διαγωνισμού για την χορήγηση μιας (1) υποτροφίας

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο Κλιματικά Μοντέλα για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 13 Μαΐου 2022.

Δήλωση Συμμετοχής στα Εργαστήρια ΜΕΜ107

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΜΕΜ107 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες ημέρες/ώρες στην παρακάτω σελίδα: http://courses.math.uoc.gr/~mem107/s22/reg/labs.php

Πρόγραμμα μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022.

http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=schedule-spring-2021-22

Οποιαδήποτε αλλαγή θα φαίνεται στον σύνδεσμο αυτόν χωρίς κάποια περαιτέρω ανακοίνωση. Δείτε επίσης τις αίθουσες διδασκαλίας/εργαστήρια. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 14 Φεβρουαρίου.

Δελτίο Τύπου - Η Ιστορία των Μαθηματικών την εποχή της Τουρκοκρατίας

Το Σπουδαστήριο Θεωρητικών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανέλαβε και ολοκλήρωσε το έργο που εκπόνησε υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και με την ευγενική χορηγία δράσης της εταιρείας «Παγκρήτια Τράπεζα», το οποίο αφορούσε την καταγραφή και συγκέντρωση της Ιστορίας των Μαθηματικών την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Το υλικό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο http://history.math.uoc.gr, ο οποίος είναι πλέον προσβάσιμος τόσο σε διανοούμενους ή ερευνητές που επιθυμούν βαθύτερη γνώση της Ιστορίας των Μαθηματικών την εποχή της Τουρκοκρατίας, όσο και στο ευρύ κοινό που επιθυμεί να καταρτιστεί σε θέματα τα οποία δεν έχουν τύχει της δέουσας προσοχής. Το έργο αποτελεί συμβολή στην Ιστορία της Παιδείας στον τόπο μας με ιδιαίτερη στόχευση σε δασκάλους, καθηγητές και μαθητές.

Δείτε το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου.

Προ-ανακοίνωση προκήρυξης διδακτορικών υποτροφιών ΑΕΙ

Διαβάστε την προ-ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδος.

Πρόγραμμα μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022.

http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=schedule-spring-2021-22

Οποιαδήποτε αλλαγή θα φαίνεται στον σύνδεσμο αυτόν χωρίς κάποια περαιτέρω ανακοίνωση. Δείτε επίσης τις αίθουσες διδασκαλίας/εργαστήρια. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 14 Φεβρουαρίου.

Επικουρικό Διδακτικό Έργο, Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στα Εργαστήρια Ασκήσεων μαθημάτων, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στην κ. Ε.Τζανάκη, etzanaki@uoc.gr, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 14/2/2022 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση για Προεγγραφή στο Μάθημα MEM343 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το Μάθημα MEM343 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία εαρινού εξαμήνου, προσφερόμενο από το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, θα είναι ανοικτό προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των τμημάτων & σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, πέραν από τις διαλέξεις, θα υιοθετηθεί μία εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας που θα συμπεριλαμβάνει εργαστηριακές συναντήσεις και την καθοδήγηση ομάδων στη διαδικασία της ανακάλυψης και της ανάπτυξης μίας επιχειρηματικής ιδέας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες στη διάρκεια του εξαμήνου θα χρειαστεί να συνεργαστούν κατά την προετοιμασία και παρουσίαση ενός project που θα αφορά τη δική τους πρωτότυπη πρόταση επιχειρηματικού μοντέλου.

Με δεδομένο ότι οι θέσεις θα είναι περιορισμένες, θα ακολουθηθεί διαδικασία προεγγραφής. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες να επισκεφτούν τη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα E-learn του ΠΚ https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3159 και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο σχετικό πεδίο «Προεγγραφή στο Μάθημα» μέχρι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής, θα επιλεγούν 80 φοιτητές/φοιτήτριες που πλοιρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα είναι διαθέσιμες στη σελίδα (σκοπός, θέματα-ύλη, τρόπος αξιολόγησης κ.λπ.). Το μάθημα θα γίνεται δια ζώσης στην έδρα του τμήματος στο Ηράκλειο, ωστόσο θα είναι προσβάσιμο σε πραγματικό χρόνο για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στις δύο πανεπιστημιουπόλεις, αξιοποιώντας σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό του πανεπιστημίου και υποδομές τηλεκπαίδευσης.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του τμήματος τους, ή με τη διδάσκουσα, Δρ. Ελένη Δρακάκη, στο email e.drakaki@uoc.gr.

Δημόσια Πρόσκληση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών 2022-2023 | Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Εκ μέρους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα προκηρύσσει το ετήσιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών, μέσω του οποίου θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως είκοσι (20) υποτροφίες για σπουδές επιπέδου Master στις Επιστήμες Μηχανικού και τις Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ακολουθήσουν τα βήματα που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος https://www.latsis-foundation.org/ell/scholarships/login, προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων υποτροφιών https://www.latsis-foundation.org/ell/scholarships/login.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 στις 17:00 (ώρα Ελλάδος).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@latsis-foundation.org.

Νέα ιστοσελίδα-portal φοιτητών, αντικατάσταση Students web

Σε συνέχεια του ενημερωτικού email στις 14/1/2021, ενημερώνουμε και πάλι τους φοιτητές ότι από τις 26/11/2020 υπάρχει νέα ιστοσελίδα-portal φοιτητών

https://eduportal.cict.uoc.gr/

και σε αυτήν θα εισέρχεστε με τους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς. Απαραίτητες διευκρινήσεις:
Αν υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι διδάσκοντές τους να μην ανεβάσουν τις σημειώσεις-ανακοινώσεις του τρέχοντος χειμερινού και στο Unitron, θα πρέπει να πηγαίνουν στο StudentsWeb να τις δουν. Επίσης μπορούν να κάνουν αιτήματα από το portal για βεβαιώσεις. Υπάρχει 11-σέλιδο manual το οποίο μπορείτε να δείτε αφότου κάνετε login.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Μιχαήλ-Άγγελου Διάκουλα

Την Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Μιχαήλ-Άγγελου Διάκουλα με θέμα «Κβαντική υδροδυναμική κυματοπακέτων Gauss».
Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Μακράκης.

Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/96701912012.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020"

Δείτε παρακάτω:

Δεύτερη παράταση για την υποβολή αιτήσεων σίτισης/στέγασης για φοιτητές από μετεγγραφή

Λόγω της γενικής αργίας στο δημόσιο τομέα κατά το διάστημα 25-26 Ιανουαρίου 2022 και για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα στις υποβολές αιτήσεων, ανακοινώνεται η εκ νέου παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση των φοιτητών των Σχολών Ρεθύμνου που προέρχονται από μετεγγραφή, έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, ώρα 14.00.

Δείτε την ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναστολή της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου κατά την 26η Ιανουαρίου 2022

Κατόπιν ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, η γενική αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παρατείνεται και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα λειτουργήσει κανονικά την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα ενημερωθούν εγκαίρως με νέα ανακοίνωση.

Δείτε την ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναστολή της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου κατά την 25η Ιανουαρίου 2022

Κατόπιν της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών (https://www.ypes.gr/anastelletai-tin-triti-25-ianouariou-i-leitourgia-ton-dimosion-ypiresion-stis-perioches-pou-plittontai-apo-ta-akraia-kairika-fainomena/) αναστέλλεται η εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του ΠΚ κατά την 25η Ιανουαρίου 2022 εκτός από τις υπηρεσίες φύλαξης. Ειδικά, οι Υπηρεσίες (τεχνικής και πληροφορικής φύσεως) των οποίων η λειτουργία είναι αναγκαία για τη διαχείριση/αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοκαιρίας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

Αλλαγές στο πρόγραμμα της εξεταστικής

Μετά και την αναβολή των εξετάσεων Δευτέρα 24/1 και Τρίτη 25/1 τα μαθήματα που ήταν να εξεταστούν αυτές τις μέρες θα μεταφερθούν στις παρακάτω ημερομηνίες, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες:

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των εξετάσεων μπορείτε να ενημερώνεστε από τον σύνδεσμο https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRWrjAtnVx2Md39EsdHSzZHhbYUlHZ62zoRhVhw15zYRU9kJScKVf0xlGr8rRjl0KN1t78_79AGEhxc/pubhtml?gid=1615420407&single=true.

Αναβολή εξετάσεων για τη Δευτέρα και Τρίτη 24,25 Ιανουαρίου

Αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία (αναβάλλονται οι εξετάσεις) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Ιανουαρίου λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών σε συνάρτηση με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αποφυγή της διασποράς του Covid-19. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δείτε την ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου - Διευκρινίσεις

Δείτε τις διευκρινίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όσον αφορά στις οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου στα ΑΕΙ, και κυρίως όσων αφορά ερωτήματα φοιτητών που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (πχ.αλλοδαποί αλλογενείς ή άλλοι φοιτητές που δε διαθέτουν ΑΜΚΑ ή κωδικους TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα).

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου και πρόγραμμα

Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22 από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης και την ανακοίνωση της Συγκλητου.

Δείτε το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Ιανουαρίου 2021-22 και τις αίθουσες εξετάσεων.

Πρόγραμμα εξετάσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων

Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων των μεταπτυχιακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021-22. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22 από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης και την ανακοίνωση της Συγκλήτου.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου

Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Τελευταία εβδομάδα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

Η τελευταία εβδομάδα μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22 είναι από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου. Παρακαλούμε για τη συνδρομή όλων ώστε η επιστροφή στο Πανεπιστήμιο, την ερχόμενη Δευτέρα, να γίνει με ασφάλεια.

Ευχόμαστε Καλή Χρονιά με υγεία!

Παράταση δηλώσεων-διανομής συγγραμμάτων, Χειμ. Εξάμηνο 2021-22

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 δεν θα είναι δυνατή η διανομή συγγραμμάτων μέσω courier, καθώς δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία εντός της προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την παραλαβή των βιβλίων μέσω σημείων διανομής, εφόσον ο εκδότης προχωρήσει με τη διαδικασία αντιστοίχισης σημείου διανομής μέχρι τις 29/12/2021. Διαφορετικά, θα απενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές και οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν άλλη επιλογή συγγράμματος, μέχρι τις 14/01/2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Ανακοίνωση "Θεμέλια Μαθηματικών Τμήμα Β" σχετικά με την εμβόλιμη εξέταση

Επειδή όλη η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η προετοιμασία του μαθήματος κατά το εαρινό εξάμηνο έγινε με γνώμονα την ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής ο σχεδιασμός για την εμβόλιμη εξέταση είναι:

 1. Να γίνει με ερωτήσεις Σωστό/Λάθος ή πολλαπλής επιλογής μέσω της σελίδας moodle του μαθήματος σε αίθουσα με υπολογιστές. Οι ερωτήσεις θα είναι στο ίδιο πνεύμα με αυτό των Quiz Εξάσκησης και των QTE Ιουλίου/Σεπτεμβρίου.
 2. Να υπάρχει αρνητική βαθμολογία για λάθος απαντήσεις όπως και στα QTE Ιουλίου/Σεπτεμβρίου.
 3. Να υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα μετάβασης μπρος/πίσω σε ερωτήσεις (κάτι που δεν υπήρχε στα QTE Ιουλίου/Σεπτεμβρίου).

Οι φοιτητές που έχουν σκοπό να λάβουν μέρος στην εξέταση θα πρέπει ΑΠΑΡAΙΤΗΤΩΣ να είναι ΕΓΚΑΙΡΑ εγγεγραμμένοι στην σελίδα moodle του μαθήματος https://polyhedron.math.uoc.gr/2021/moodle/course/view.php?id=25 ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα από το moodle (μετά από διασταύρωση στοιχείων ότι έχουν δηλώσει να εξεταστούν) να λάβουν μέρος στην εξέταση. Κάθε επιπλέον ενημέρωση σχετικά με την εξέταση θα γίνεται μέσω της σελίδας moodle του μαθήματος.

Γ. Συλλιγάρδος

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων της ΣΘΕΤΕ στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ακαδ. έτους 2021-22 (εαρινό εξάμηνο)

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης. Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιανουαρίου Ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιανουαρίου, ακαδ. έτους 2021-22 στον σύνδεσμο

http://euler.math.uoc.gr/math/geturl.php?page=exams-jan-2022

Μαθήματα που δε φαίνονται στο πρόγραμμα, εξετάζονται με ειδικό τρόπο ή δεν εξετάζονται μέσα στην εξεταστική περίοδο. Αναζητήστε πληροφορίες στη σελίδα του κάθε μαθήματος. Μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές σε ώρα και μέρα, γι αυτό παρακαλώ να ανατρέχετε συχνά στον παραπάνω σύνδεσμο.

Οδηγός για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Π.Κ. έχει συνάξει έναν Οδηγό για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης σε μορφή φυλλαδίου.

Μετεγγραφή/Μετακίνηση φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής του ακ. έτους 2020-21, καλούνται είτε προσωπικώς είτε να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών από την Τρίτη 7/12/2021 έως την Παρασκευή 17/12/2021, όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την ηλεκτρονική αίτησή τους, ότι θα υποβάλλουν στη Γραμματεία, μετά την έγκριση της ηλεκτρονικής αίτησης. Τα δικαιολογητικά και πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία αναφέρονται, κατά περίπτωση, στην επισυναπτόμενη Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η Γραμματεία του Τμήματος θα κάνει τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και θα προχωρήσει ή όχι στην έγκριση της Μετεγγραφής.

Λόγω μετάπτωσης του φοιτητολογίου των γραμματειών του ΠΚ η εγγραφή και εκδοση βεβαίωσεων και κωδικών θα μπορεί να γίνει σε δευτερο χρόνο (πιθανόν μετά τις 13/12/2021). Επισημαίνεται, ότι λόγω προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητο να αποσταλούν συμπληρωματικά τα παρακάτω έγγραφα:

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές θέλουν να αιτηθούν τη διαγραφή τους από το ΤΜΕΜ λόγω μετεγγραφής να το κάνουν μέσα στο διάστημα 7-17/12/2021 (αίτηση διαγραφής)

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ233 Γεωμετρία

Το μάθημα ΜΕΜ233 Γεωμετρία της 30/11/2021 αναβάλλεται λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα. Θα αναπληρωθεί σε άλλη ημέρα και ώρα μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές/τριες που το παρακολουθούν.

Ανακοίνωση για απασχόληση τριών φοιτητών/τριών στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών (Help desk) του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας με αρ. πρ. 48020/26-11-2021 (ΚΑ 3645)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών (Help desk) του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση calls.elke@uoc.gr.

Σύμβουλοι καθηγητές πρωτοετών φοιτητών

Δείτε τους συμβούλους καθηγητές πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Τελετή Ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών-Ηράκλειο. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στην τελετή ορκωμοσίας θα πρέπει να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης, είτε αρνητική εξέταση rapid test (η οποία πρέπει να έχει διενεργηθεί τις τελευταίες 48 ώρες) καθώς και την αστυνομική ή ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Η ορθή χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον εσωτερικό χώρο, καθώς και στον εξωτερικό χώρο της εισόδου, σε περίπτωση συνωστισμού. Για την αποφυγή συνωστισμού και πιθανής ταλαιπωρίας στην είσοδο, παρακαλείσθε να προσέλθετε 30 λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής. Κατά την αναμονή στην είσοδο, όπως και κατά την έξοδο, πρέπει να τηρείτε την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας (1,5 μέτρο).

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ορκωμοσίας.

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Δείτε το πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2021-22:

1ο εξάμηνο

Εμβόλιμη Εξεταστική Ιανουαρίου 2021-2022. Αφορά Φοιτήτες 9ου Εξαμήνου και πάνω

Οι δηλώσεις μαθημάτων για την Εμβόλιμη Εξεταστική του Ιανουαρίου 2022 (μόνο υποχρεωτικά μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου) του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τις 16/11/2021 ώρα 10:00πμ έως τις 23/11/2021 και ώρα 2:00μμ. Οι ημερομηνίες και ώρες θα τηρηθούν αυστηρά, και λόγω της αλλαγής στο πρόγραμμα του φοιτητολογίου μετά τις 25/11/2021, δύσκολα θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή.

Προϋποθέσεις δήλωσης:

Οι δηλώσεις θα γίνονται από τους ίδιους τους φοιτητές με τον ίδιο τρόπο που έκαναν δήλωση μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου, στη διεύθυνση https://student.cc.uoc.gr. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει κατά τη δήλωση των μαθημάτων (16-23/11/21) παρακαλώ απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσω του ιδρυματικού σας email στη διεύθυνση secr@math.uoc.gr με Θέμα: ΕΜΒΟΛΙΜΗ21-22.

Δείτε την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 θα ανακοινωθεί αργότερα.

Επαγγελματικές Προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 στις 6:30μμ. η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, διοργανώνει online ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ των αποφοίτων του Τμήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ομιλιτές:
Γεωργία Καραλή, Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης
Νικόλαος Κουντούρης, Senior Manager Risk Models & Data at Handelsbanken

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Π.Κ., ανεξαρτήτως έτους φοίτησης, καθώς και στους αποφοίτους του Τμήματος, αλλά είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.

Για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση αρκεί να ακολουθήσετε την ορισμένη μέρα και ώρα τον σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί την ημέρα της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα https://dasta.uoc.gr/release/index.php/event/careers_tmem/?instance_id=78. Δεν απαιτείται εγγραφή.

Αναβολή των ασκήσεων του μαθήματος ΜΕΜ100 Αναλυτική Γεωμετρία – Μιγαδικοί Αριθμοί (Β Τμήμα)

Οι ασκήσεις του μαθήματος "Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί", Τμήμα B, αναβάλλονται για σήμερα, Τετάρτη 10/11.

Ορκωμοσία Τμήματος, 25 Νοεμβρίου 2021

Η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν εκκρεμότητες και πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 25ης Νοεμβρίου 2021 οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου:

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών: 1910, 1803, 2202, 2370, 2165, 2087, 2139, 2200, 1825, 2123, 1684, 2041, 2521, 2248, 2332, 2236, 2344, 1818, 2374, 1965, 2391, 2361, 2034, 1603

Κατεύθυνση Μαθηματικών: 3238, 5417, 5712, 5351, 5045, 5416, 5288, 5459, 5257, 5661, 4729, 5566, 5386, 5345, 5342, 4940, 5520, 5075, 5220, 5574, 5054, 4867, 5238, 4824, 5218, 5434, 5387, 5535, 5448, 5224, 5487, 5476, 4927, 4657, 5275, 5090, 5185

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ241 Διακριτά Μαθηματικά

Το μάθημα "Διακριτά Μαθηματικά" της Τετάρτης 10/11 αναβάλλεται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης". Προθεσμία υποβολής αίτησης: Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, 13:00. Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης για τον τρόπο υποβολής δικαιολογητικών, και τo έντυπο του σχεδίου ερευνητικής πρότασης.

Υποτροφίες Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη", ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Διαβάστε την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την απονομή των υποτροφιών Μανασσάκη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Αναβολή μαθήματος ΜΕΜ341 Οικονομική Θεωρία Ι

Το μάθημα "Οικονομική Θεωρία Ι" της Τετάρτης 3/11 αναβάλλεται εκτάκτως λόγω προσωπικού κωλύματος της διδάσκουσας. Η μέρα και ώρα της αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί σύντομα.

Συγκρότηση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος

Ενημερωθείτε για τη σύσταση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) με αρμοδιότητες τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.

Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία Τμήματος

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για πτυχίο καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 01/11/2021. Οι αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο email secr@math.uoc.gr.

Οι φοιτητές με την αίτησή τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία την φοιτητική τους ταυτότητα. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Δείτε την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Η ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, ώρα 11 πμ.

Πρόγραμμα Erasmus+ - Συμπληρωματική Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, ακαδ. έτους 2021-2022

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 25.10.2021 έως και 30.11.2021. Προθεσμία εύρεσης φορέα για πρακτική άσκηση έως και 31.01.2022.

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, ακαδ. έτος 2021-22

Δείτε τον τελικό πίνακα επιλογής και κατάταξης αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία Τμήματος

Όσοι φοιτητές ή φοιτήτριες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για πτυχίο καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 01/11/2021. Οι αιτήσεις να σταλούν ηλεκτρονικά στο email secr@math.uoc.gr.

Οι φοιτητές με την αίτησή τους θα πρέπει να επιστρέψουν στη γραμματεία την φοιτητική τους ταυτότητα. Θα πρέπει επίσης να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση απώλειας κάποιων από τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας και μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας.

Δείτε την αίτηση ορκωμοσίας και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Εμβολιαστικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του Covid 19, θα λειτουργήσει σύντομα Εμβολιαστικό Κέντρο στον χώρο του Φοιτητικού Κέντρου (δίπλα στην λέσχη σίτισης) στο Ηράκλειο. Διαβάστε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για Υποτροφία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ορθή επανάληψη)

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για το ύψος της υποτροφίας, τη χρονική διάρκεια και της απαραίτητα δικαιολογητικά της αίτησης.

Αναβολή εκδήλωσης υποδοχής πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών

Η εκδήλωση της υποδοχής των πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών του Τμήματος αναβάλλεται για την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, ώρα 11:00πμ, στο Αμφιθέατρο «Ν. Πετρίδη».

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Δημήτριου Δημητρίου

Την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:15, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Δημήτριου Δημητρίου με θέμα «Ανισότητες Hardy και βελτιώσεις αυτών», στην αίθουσα Α303. Επιβλέπων καθηγητής: Αχιλλέας Τερτίκας.

Παράταση αιτήσεων σίτισης-στέγασης νεοεισερχόμενων φοιτητών 2021-2022

Διαβάστε την ανακοίνωση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπενθύμιση για τις αιτήσεις ευάλωτω κοινωνικών ομάδων για δωρεάν αστική μετακίνηση, ακαδ. έτος 2021-22

Διαβάστε τη σχετική ανκοίνωση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υποδοχή πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σας προσκαλεί στην υποδοχή των πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών του Τμήματος, την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11:00πμ, στο Αμφιθέατρο «Ν. Πετρίδη».

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Σύμφωνα με το έγγραφο https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2021-22.pdf του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx.

Πρακτική Άσκηση 2021-22 - Πρακτικό επιλογής φοιτητριών/φοιτητών

Δείτε το πρακτικό της επιλογής φοιτητριών/φοιτητών για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, για την περίοδο από 1/12/2021 έως 30/9/2022. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 22/10/2021 και ώρα 23:59 με mail (secr@math.uoc.gr) ή εντύπως μέχρι τις 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παράταση δηλώσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Η χρονική περίοδος υποβολής των δηλώσεων για το χειμερινό εξάμηνο 21-22 του ΤΜΕΜ θα παραταθεί έως και τις 20/10/2021 και ώρα 11πμ.

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για Υποτροφία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για το ύψος της υποτροφίας, τη χρονική διάρκεια και της απαραίτητα δικαιολογητικά της αίτησης.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Αγάπης Δασκαλάκη

Την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Αγάπης Δασκαλάκη με θέμα «Υπολογισμός δύναμης που ασκεί ρευστό σε στερεό σώμα που βρίσκεται κοντά σε ένα τοίχο», στην αίθουσα Α303. Επιβλέπων καθηγητής: Ευστάθιος Φίλιππας.

Αναβολή μαθημάτων λόγω σεισμού

Με οδηγία της πρυτανείας, τα μαθήματα για σήμερα 12/10/21 ακυρώνονται. Συνιστάται, όσο παρακολουθείται η εξέλιξη του φαινομένου, η παραμονή σας σε ανοικτούς χώρους και η αποφυγή συνωστισμού. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν αύριο κανονικά, εκτός απροόπτου.

Δείτε την ανακοίνωση της Πρυτανείας.

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσων μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε επίσης την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, το έντυπο ενημέρωσης για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάδειξης μελών της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Άρθρο 33 του ν. 4589/2019 που διέπει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

Οι δηλώσεις Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν μέσω της υπηρεσίας StudentsWEB, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://student.cc.uoc.gr, από τις 07/10/2021 και ώρα 10:00πμ έως τις 14/10/2021 και ώρα 11:πμ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης για οδηγίες και διευκρινίσεις, τη σειρά προτεραιότητας υποχρεωτικών μαθημάτων, και τα προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Υπενθυμίζουμε ότι για να συνδεθείτε θα χρειαστείτε το ιδρυματικό σας email (mathXXXX@math.uoc.gr ή temXXXX@tem.uoc.gr) και τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Παναγιώτη Ευαγγελιδάκη

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00, θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Παναγιώτη Ευαγγελιδάκη με θέμα «Ανάλυση σήματος στο πεδίο χρόνου-συχνότητας σε θαλάσσιο περιβάλλον με προσθήκη λευκού Γκαουσσιανού θορύβου».
Επιβλέπων: Μιχαήλ Ταρουδάκης.
Την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/98109844286.

Αντικατάσταση υποχρεωτικού μαθήματος για το ΠΠΔΕ του ΤΜΕΜ "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 το μάθημα "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης" (που δεν προσφέρεται) μπορεί να αντικατασταθεί (ως υποχρεωτικό για την απόκτηση του ΠΠΔΕ) από ένα οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα της ΣΘΤΕ από την ίδια κατηγορία "Α. Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής":

Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν πτυχιακή εργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη Γραμματεία (ekafatou@uoc.gr) μέχρι Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

Σεμινάρια Βιβλιοθήκης στους πρωτοετείς φοιτητές (Ηράκλειο)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλές σπουδές! Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό σεμινάριο «Χρήση της Βιβλιοθήκης και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της» και να σας ξεναγήσουμε στο χώρο μας. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου και η εγγραφή* στη Βιβλιοθήκη είναι απαραίτητες για την απόκτηση δικαιώματος δανεισμού. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κάθε Οκτώβριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στις γραμματείες και στη Βιβλιοθήκη (τηλ.:2810 393256, e-mail: libh@lib.uoc.gr).
*Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στη Βιβλιοθήκη: https://www.lib.uoc.gr/info/absrv/circulation/newmember/

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση από τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες προπτυχιακούς φοιτητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (νεοεισερχόμενοι), ότι όσοι ενδιαφέρονται για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική εφαρμογή της Φοιτητικής Μέριμνας -> ΑΙΤΗΣΕΙΣ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι αιτήσεις σίτισης ή/και στέγασης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία:

από τις 12:00 μ.μ. της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και τις 2:00 μ.μ. της Τετάρτης 20-10-2021

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας.

Οδηγίες επιστροφής στη διδασκαλία με φυσική παρουσία

Διαβάστε το σύνολο των οδηγιών της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ασφαλή επιστροφή στη διδασκαλία με φυσική παρουσία:

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Διευκρίνηση σχετικά με εγγραφές σε λίστες μαθηματων Άλλων τμημάτων.

Να διευκρινήσουμε ότι η εγγραφή σας σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα μαθήματος, είτε του ΤΜΕΜ είτε οποιουδήποτε άλλου τμήματος της ΣΘΕΤΕ (βλ. ανακοινωση eclass ΤΕΤΥ), δεν αντιστοιχεί και σε δήλωση του μαθήματος στην καρτέλα σας. Σε όσα μαθήματα υπάρχει περιορισμός, ο περιορισμός ισχύει και το μάθημα θα δηλωθεί από τη Γραμματεία, αφού δηλώσετε την πρόθεση σας να συμμετάσχετε σε αντίστοιχη λίστα σε ώρες και μέρες που θα σας ανακοινωθούν.

Από τη Γραμματεία ΤΜΕΜ

Οδηγίες επιστροφής στη διδασκαλία με φυσική παρουσία

Για τη συμμετοχή σας σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στους χώρους του πανεπιστημίου, είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας σε έντυπη μορφή ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού
 2. Πιστοποιητικό νόσησης (τουλάχιστον 20 ημέρες και το πολύ 6 μήνες πριν)
 3. Αρνητικός εργαστηριακός έλεγχος (είτε rapid test ή μοριακό τεστ) εντός των προηγούμενων 48 ωρών

Επίσης, πρέπει να έχετε μαζί σας ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο ή φοιτητική ταυτότητα). Δείτε το πλήρες κείμενο οδηγιών προς τους φοιτητές από την Πρυτανεία του Πανεοιστημίου Κρήτης.

Πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ιστοσελίδες των 4 υποχρεωτικών μαθημάτων (έναρξη μαθημάτων 4/10/2021):

Διαβάστε επίσης το ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων, τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών και τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων του πρώτου έτους.

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Εγγραφή φοιτητών σε μαθήματα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (eClass) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (eClass) https://teleclass.materials.uoc.gr/ του ΤΕΤΥ έχει ανοίξει. Οι εγγραφές θα κλείσουν μαζί με το κλείσιμο των δηλώσεων στο StudentsWeb.

Οι φοιτητές άλλων τμημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του ΤΕΤΥ πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν λογαριασμό (αν δεν έχουν ήδη) ώστε να μπορούν να εγγραφούν. Η εγγραφή γίνεται πατώντας "Σύνδεση" και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα. Το ονοματεπώνυμό τους πρέπει να είναι στα ελληνικά και ο λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να είναι ο ιδρυματικός διαφορετικά δεν θα εγκρίνεται η εγγραφή. Επίσης, καλό θα ήταν να δίνουν και τον αριθμό μητρώου τους. Στην επιλογή "Κατηγορία" δίνουν το τμήμα που ανήκουν.

Οδηγίες για την επάνοδο στη διδασκαλία με φυσική παρουσία

Διαβάστε τις οδηγίες του πρυτανικού συμβουλίου για την επάνοδο στη διδασκαλία με φυσική παρουσία.

Ενημέρωση φοιτη-τών/τριών με Αναπηρία ή και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών που αφορά στη στήριξη των φοιτη-τών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Άννας Μπότση

Την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της κας Άννας Μπότση με θέμα «Λύσεις χειρόμορφων σκυρμιονίων» μέσω της πλατφόρμας Zoom, στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/94582403251. Επιβλέπων: Σταύρος Κομηνέας.

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Οδηγίες για του πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, ακαδ. έτος 2021-22

Διαβάστε μερικές σύντομες οδηγίες για τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Γεώργιου Παπαδομιχελάκη

Την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Γεώργιου Παπαδομιχελάκη με θέμα «Τεχνικές μηχανικής μάθησης για την εκτίμηση παραμέτρων λειτουργίας ηλιακών κελιών» μέσω της πλατφόρμας Zoom, στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/98109844286. Επιβλέπων: Θεόδωρος Κατσαούνης.

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Δημοσθένη Βαλλή

Την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, θα γίνει η παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Δημοσθένη Βαλλή με θέμα «Αναλυτική και αριθμητική μελέτη μοντέλων διαφορικών εξισώσεων ηλεκτρομαγνητισμού» μέσω της πλατφόρμας Zoom, στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/94582403251. Επιβλέπων: Σταύρος Κομηνέας, Συνεπιβλέπων: Ευάγγελος Χαρμανδάρης.

Ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών 2021-2022 στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, από σήμερα 24/9/2021 έως και 3/10/2021, κάντε τα παρακάτω βήματα :

 1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://math.uoc.gr/reg21
 2. Συνδεθείτε με το Κωδικό Υποψηφίου που είχατε κατά τις πανελλήνιες
 3. Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, ελέγξτε ότι το ονοματεπώνυμο σας είναι σωστό και συμπληρώστε το email σας, όπως το έχετε συμπεριλάβει και στην υπεύθυνη δήλωση
 4. Ανεβάστε στις ανάλογες θέσεις τα 5 υποχρεωτικά αρχεία σε μορφή pdf (όριο 4MB/αρχείο):
  1. Ηλεκτρονική εγγραφή (από την πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ)
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ
  4. Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής (υπεύθυνση δήλωση σε μορφή pdf)
  5. Συμπληρωμένη Δήλωση GDPR (δήλωση GDPR σε μορφή pdf)
 5. Πατήστε submit εφόσον είστε σίγουροι ότι έχετε ολοκληρώσει σωστά την αποστολή των δικαιολογητικών

Θα σας έρθει email επιβεβαίωσης αποστολής των αρχείων. Η γραμματεία θα ελέγξει τα αρχεία που έχετε στείλει και:

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.E

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 8 της με αρ.πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη με αριθμ. πρωτ. Φ.153/118467/Α5/21-09-2021 Υπουργική Απόφαση, οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, για έλεγχο στις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας, αίτηση συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους (δείτε την απόφαση για τα δικαιολογητικά).

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Φ.153/118467/Α5/21-09-2021 Υπουργική Απόφαση, ορίζεται προθεσμία εγγραφής των εν λόγω υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (23-09-2021 έως και 30-09-2021). Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

Πρόγραμμα μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22.

Επικουρικό Διδακτικό Έργο, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως βοηθοί στα Εργαστήρια ασκήσεων μαθημάτων, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στην κ. Ε.Τζανάκη etzanaki@uoc.gr, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 30/9/2021 και ώρα 14:00.

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα Τμήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022.

Όσα δεν βλέπετε στην εφαρμογή Student Web κατά την περίοδο δηλώσεων θα εμφανιστούν σταδιακά, αμέσως μόλις ενεργοποιηθούν από τις εκάστοτε γραμματείες των άλλων τμημάτων. Οι πίνακες "Παιδαγωγικά Μαθήματα & άλλα Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ" και του Οικονομικού αφορούν στους φοιτητές 5ου εξαμήνου και πάνω. Όπου αναφέρεται αριθμός φοιτητών που επιτρέπεται να παρακολουθήσουν μάθημα, θα γίνεται εγγραφη σε σχετική λίστα on-line, που θα ανακοινωθεί, και θα είναι διαθέσιμη όταν θα ανοίξουν και οι ηλεκτρονικές δηλώσεις.

Τα μαθήματα από το CSD που έχουν προαπαιτούμενα θα δηλωθούν από τη γραμματεία εφόσον ελέγξει την καρτέλα σας.

Διευκρίνιση - Αναβαθμολόγηση μαθημάτων

Η Επιτροπή Σπουδών επιθυμεί να διευκρινίσει ότι ο μόνος τρόπος για να αναβαθμολογήσει ένας φοιτητής ένα μάθημα που έχει περάσει είναι πρώτα αυτό το μάθημα να αφαιρεθεί από τη λίστα των περασμένων μαθημάτων του (πράγμα που φυσικά σημαίνει ότι αν δεν περάσει το μάθημα στη νέα εξέταση τότε το μάθημα "χάνεται" από το φάκελο του φοιτητή) και μετά να επανεγγραφεί ο φοιτητής σε αυτό.

Η μόνη περίπτωση όπου δε χρειάζεται επανεγγραφή είναι αν ο φοιτητής επανεξεταστεί την περίοδο Σεπτεμβρίου που αντιστοιχεί στο εξάμηνο στο οποίο πέρασε το μάθημα. Και σε αυτή την περίπτωση όμως ισχύει κατ' αρχάς ο βαθμός Σεπτεμβρίου ως βαθμός του μαθήματος, εκτός φυσικά αν ο διδάσκων του μαθήματος επιτρέψει στον φοιτητή να επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο "χωρίς ποινή".

Διευκρίνιση για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας - Θεματική Περιοχή Α2 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Το μάθημα «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» που απαιτείται στο πρόγραμμα του ΠΠΔΕ και είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών, δεν θα δοθεί την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά από τη ΣΘΕΤΕ. Επειδή το μάθημα αυτό δεν δόθηκε ούτε το περασμένο ακαδημαϊκό έτος (2020-2021), δίνεται κατ’ εξαίρεση άδεια στους φοιτητές που πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις (πλην του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης), να λάβουν μέρος στο μάθημα της Πρακτικής άσκησης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (ΜΕΜ323). Ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

Τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου με φυσική παρουσία. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4337/18.09.2021, οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό, προκειμένου να συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

Απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας.

Μήνυμα του Κοσμήτορα της ΣΘΕΤΕ προς τους πρωτοετείς φοιτητές

Διαβάστε το μήνυμα του Κοσμήτορα της ΣΘΕΤΕ προς τους πρωτοετείς φοιτητές.

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ΣΘΕΤΕ, 2021-22

Δείτε το νέο ακαδημαϊκό ημερολόγιο της ΣΘΕΤΕ, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 16-9-2021.

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: https://www.minedu.gov.gr/news/50090-16-09-2-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΤΜΕΜ

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι του ΤΜΕΜ επιιθυμούν να συνεχίσουν με μαθήματα (δήλωση Χειμ21-22) για την απόκτηση του ΠΠΔΕ να συμπληρώσουν την αίτηση (μορφή doc ή μορφή pdf) και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (μορφή doc ή μορφή pdf) και να τα αποστείλλουν στο email της Γραμματείας, vlachaki@admin.uoc.gr, έως και 26/09/21 με θέμα: ΠΠΔΕ-Απόφοιτος.

Όσοι έχουν κάνει ήδη αίτηση σε προηγούμενο εξάμηνο δε χρειάζεται να αιτηθούν ξανά.

ΜΕΜ323 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μάθημα, παρακαλώ να στείλουν email στην κα Ειρήνη Βλαχάκη (vlachaki@admin.uoc.gr) με θέμα: ΜΕΜ323 Χειμ21-22, έως και 26/9/2021.

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Μαθηματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων Α1, Α2, Β3, Β4 και Γ5 του Προγραμματος ΠΔΕ καθώς και όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (http://math.uoc.gr/ark/courses-ppde.pdf). Αναλυτικές πληροφορίες για τα διαδικαστικά της πρακτικής στη διδασκαλία θα βρείτε στην σελίδα https://polyhedron.math.uoc.gr/2122/moodle/course/view.php?id=12.

Η επικοινωνία των φοιτητών που εγγράφονται στο μάθημα με τον υπεύθυνο του μαθήματος (Γ. Συλλιγάρδο) είναι επιθυμητό να γίνεται όχι με email αλλά αποκλειστικά μέσω προσωπικού μηνύματος στο moodle ή με ανάρτηση στο forum του μαθήματος στο Moodle.

Υπάρχει η δυνατότητα υπό κάποιες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία σε σχολεία Γυμνασίου-Λυκείου και άλλων πόλεων εκτός του Ηρακλείου αλλά θα πρέπει να είναι γνωστό στον υπεύθυνο του μαθήματος (Γ. Συλλιγάρδο) εγκαίρως διότι αφενός χρειάζεται έγγραφη άδεια από το υπουργείο (που μπορεί να πάρει λίγο χρόνο) και αφετέρου θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επικοινωνία του υπεύθυνου με τα σχολεία).

Προσφερόμενα μαθήματα άλλων τμημάτων, Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλα Τμήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022.

Όσα δεν βλέπετε στην εφαρμογή Student Web κατά την περίοδο δηλώσεων θα εμφανιστούν σταδιακά, αμέσως μόλις ενεργοποιηθούν από τις εκάστοτε γραμματείες των άλλων τμημάτων. Οι πίνακες "Παιδαγωγικά Μαθήματα & άλλα Προσφερόμενα στη ΣΘΕΤΕ" και του Οικονομικού αφορούν στους φοιτητές 5ου εξαμήνου και πάνω. Όπου αναφέρεται αριθμός φοιτητών που επιτρέπεται να παρακολουθήσουν μάθημα, θα γίνεται εγγραφη σε σχετική λίστα on-line, που θα ανακοινωθεί, και θα είναι διαθέσιμη όταν θα ανοίξουν και οι ηλεκτρονικές δηλώσεις.

Τα μαθήματα από το CSD που έχουν προαπαιτούμενα θα δηλωθούν από τη γραμματεία εφόσον ελέγξει την καρτέλα σας.

MEM273 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις - Αλλαγή ημέρας εξέτασης

Λόγω ασθενείας του διδάσκοντος η εξέταση από απόσταση του μαθήματος Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΕΜ 273) αντι για τις 16/9 θα πραγματοποιηθεί από απόσταση στις 21/9, 5:30-7:30 μμ.

Ανακοίνωση για την έναρξη εκπρόθεσμων αιτήσεων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ για φοιτητές >1 έτους

Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων για παροχή δωρεάν ΜΟΝΟ Σίτισης των ενεργών φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων Διδακτόρων), όλων των κύκλων σπουδών, των Σχολών Ηρακλείου του Π.Κ. (>1 έτους), που για οποιονδήποτε λόγω δεν έχουν αιτηθεί μέχρι σήμερα για την παροχή δωρεάν Σίτισης ή έχουν αιτηθεί και έχουν απορριφθεί λόγω ελλείψεως στοιχείων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis/613-f-m-enarksi-diadikasias-ypovolis-aitiseon-gia-sitisi-gia-ekprothesmou-foitites-akadimaikoy-etous-2021-2022.

Αναθέσεις μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (ενημέρωση)

Δείτε τις αναθέσεις διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Μη κατάθεση υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαμροσμένων Μαθηματικών

Διαβάστε τη διαπιστωτική πράξη για τη μη κατάθεση υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του τμήματος.

Αναθέσεις μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Δείτε τις αναθέσεις διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Πρακτική Άσκηση 2021-2022 - Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση παρακαλούνται να κάνουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που θα βρουν στο σύνδεσμο https://forms.gle/1XcT3FJEe5eNC6Eo8 μέχρι και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021. Θα ακολουθήσουν δύο ενημερωτικές τηλεδιάσκεψεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, 3μμ (στο https://zoom.us/j/98220002134). Η επόμενη τηλεδιάσκεψη θα ανακοινωθεί μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν 71 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (τρίμηνης) για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Τονίζεται πως η αίτηση για Πρακτική Άσκηση γίνεται άπαξ και αφορά ολόκληρη την ακαδημαϊκή χρονιά. Μόνο, σε περίπτωση μη πλήρωσης των προσφερόμενων θέσεων, αναμένεται να υπάρξει καινούργια ανακοίνωση στις αρχές του 2022.

Διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Δεύτερη Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά»

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2021. Τα κριτήρια επιλογής είναι 30% προφορική συνέντευξη, και 70% επίδοση στις προτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα, όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμό σπουδών του προγράμματος. Η συνέντευξη θα είναι ολιγόλεπτης διάρκειας περί των στόχων και των ενδιαφερόντων των υποψηφίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι οι προεγγραφές τους θα γίνουν ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας (https://www.minedu.gov.gr/). Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 4 Οκτωβρίου 2021.

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και σε ημερομηνίες που θα ορίσει και θα ανακοινώσει το Τμήμα, οι πρωτοετείς θα οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, λαμβάνοντας τους κωδικούς, Αρ. Μητρώου και βεβαίωσεις εγγραφής από τη Γραμματεία (οδηγίες θα δωθούν για όσους δεν μπορούν να εγγραφούν αυτοπροσώπως).

Ενημερώνουμε επίσης τους πρωτοετείς φοιτητές σχετικά με τις αιτήσεις για Σίτιση και Στέγαση ότι οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/. Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα μπορείτε να δείτε επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τις ανακοινώσεις με τις οδηγίες για την σωστή κατάθεση της αίτησης των φοιτητών. Οι προθεσμίες θα είναι παράλληλες με τις ημερομηνίες των έγγραφών στις γραμματείες των Τμημάτων της ΣΘΕΤΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους για να μπορούν να κάνουν αίτηση για παροχές.

Προκήρυξη υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 καθώς και την αίτηση των υποψηφίων και την υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο κείμενο.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά (σε μορφή .pdf) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, e-mail: gradsec@math.uoc.gr, έως και τις 11 Οκτωβρίου 2021.

Ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21 →